Inline pictures
Polska 22:17
Україна 23:17

W Iwano-Frankiwsku debatowano o zagroA?eniach hybrydowych. Relacja z konferencji

28277016_1614441055259436_3129860153421377640_n.jpg

 

23 lutego 2018 r., w budynku Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (StanisA�awów)a�� na Ukrainie, odbyA�a siA� konferencja poA�wiA�cona wspóA�czesnym zagroA?eniem hybrydowym. Eksperci z róA?nych dziedzin dyskutowali nie tylko o kwestiach teoretycznych, ale takA?e o istotnych problemach spoA�ecznych, które wymagajA� praktycznego rozwiA�zania. WystA�pienia wszystkich prelegentów moA?na poA�A�czyA� jednym wspólnym mianownikiem, który zostaA� wyraA?ony w tytule tej miA�dzynarodowej konferencji  – „Globalne i regionalne bezpieczeA�stwo w wojnach hybrydowych”. Relacja korespondenta Obserwatora MiA�dzynarodowego PawA�a Lodyna

DziA� nie tylko Ukraina czy Polska, ale takA?e A�wiat staje w obliczu nowych wyzwaA�, na które nie moA?na odpowiedzieA� za pomocA� dotychczasowych narzA�dzi. Z tego wzglA�du konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów przeciwdziaA�ania zagroA?eniom asymetrycznym lub hybrydowym.

GoA�ciem specjalnym byA�a doradczyni Strategicznego Komunikowania Centrum Informacji i Dokumentacji NATO Viktorija Cijeminite. MówiA�a ona o specyfice konfliktów asymetrycznych, w których agresor próbuje uderzyA� siA� w najsA�abszy spoA�eczno-polityczny punkt przeciwnika. Ponad 72 lata temu, w kontekA�cie przeciwdziaA�ania wpA�ywom komunistycznym, amerykaA�ski dyplomata George Kennan zwróciA� uwagA� na potrzebA� wzmocnienia wewnA�trznej solidarnoA�ci, dobrobytu spoA�eczeA�stwa, aby przeciwdziaA�aA� zewnA�trznej propagandzie i przekierowaniu informacji. Dzisiejsza wspóA�praca NATO-Ukraina ma na celu przeciwdziaA�anie agresji Rosji, w szczególnoA�ci w dziedzinie informacji, jak równieA? budowanie odpornoA�ci paA�stwa na zagroA?enia nowego typu, co jest zasadniczym dla jego bezpieczeA�stwa.

Przedstawiciel Litwy, dr Skaistas Audrius, czA�onek Rady Litewskiego ZwiA�zku A?uczniczego, na przykA�adzie litewskiej organizacji opisaA�, jak moA?na zorganizowaA� taktykA� walki z zagroA?eniami hybrydowymi poprzez inicjatywy spoA�eczeA�stwa obywatelskiego. Litewski ZwiA�zek A?uczniczy to ruch wolontariuszy i rezerwistów, którzy uczA� ludzi samoobrony. ZwiA�zek wspiera dziA� takA?e ukraiA�skie wojsko, prowadzi dziaA�alnoA�A� informacyjnA� i edukacyjnA�, do czego tworzy podrA�czniki i inne materiaA�y. Ponadto, warto wspomnieA�, A?e aktywni czA�onkowie organizacji przeciwstawiajA� siA� tak zwanym „rosyjskim botom” w sieciach spoA�ecznoA�ciowych.

Inni goA�cie konferencji poruszali równieA? inne waA?ne tematy:bezpieczeA�stwo energetyczne Ukrainy (w szczególnoA�ci efektywnoA�A� oraz energooszczA�dnoA�A�, dywersyfikacja A?ródeA� energii, bezpieczeA�stwo jA�drowe), perspektywy dalszej wspóA�pracy NATO-Ukraina (podkreA�lono, A?e komponent wojskowy Ukrainy zbliA?a siA� do standardów NATO), rosnA�ce niebezpieczeA�stwo cyberprzestA�pczoA�ci jako gospodarczego zagroA?enia dla przedsiA�biorstw. Rozpatrywano takA?e inne bieA?A�ce problemy Ukrainy, w szczególnoA�ci nawiA�zanie wspóA�pracy transgranicznej czy regulacjA� niestabilnoA�ci etnopolitycznej w niektórych regionach paA�stwa. Wielu panelistów przypominaA�o, A?e spora iloA�A� wspóA�czesnych problemów miA�dzynarodowych zostaA�o spowodowanych rosyjskA� agresywnA� politykA� zewnA�trznA�, a wA�ród nich: rewizjonizm rosyjski jako czynnik destabilizujA�cy w euroatlantyckim systemie bezpieczeA�stwa, rola Rosji w konflikcie w Syrii, hybrydowa agresja w Europie, niejednoznacznoA�A� pozycji Niemiec co do konfliktu rosyjsko-ukraiA�skiego itd.

“Wojna hybrydowa to nie tylko konflikty zbrojne, ale – co gorsze – jest to wpA�yw na ludzkA� A�wiadomoA�A� i manipulowanie ludA?mi” – wskazaA� OA�eh BiA�ous, Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Analitycznej NATO Prykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, podsumowujA�c wystA�pienia wszystkich uczestników pierwszej tego typu konferencji na Uniwersytecie Stefanyka.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia zgodzili siA�, A?e wspóA�czesna wojna nie jest prowadzona narzA�dziami militarnymi, a odbywa siA� na poziomie tworzenia narracji, idei albo mitów. PrzeciwdziaA�aA� tym zagroA?eniem moA?na wyA�A�cznie w podobny sposób.

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ