Inline pictures
Polska 20:21
Україна 21:21

Бандера vs Штауффенберг: міф та реальність

150406153145_graf_von_stauffenberg_germany_hitler_plot_624x351_getty_nocredit.jpg

В українському суспільстві тривають дебати, щодо Степана Бандери. Деякі історики та політики порівнюють постать українського борця з графом Клаусом Шенке фон Штауффенбергом, символом німецького – консервативного – спротиву часів Другої Світової. Журналісти PoloNews вирішили поцікавитись, в українського історика та директора Центру дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі Юрія Радченка, чи такі порівняння доречні?

Постать графа Штауффенбергу є широковідомою для завдяки фільмам, масова культура створила міф шляхетного борця з тираном. Ким був Штауффенберг, які аналогії можна застосувати для опису даної постаті? Ким є Штауффенберг для німців ? Чи німецький герой має, щось спільне із Степаном Бандерою?

Не думаю, що можна говорити про культ Штауффенберга в сучасній Німеччині. Натомість, у 60-тих та 70-тих роках ФРН шукала «інших» німців, німців, що не були націонал-соціалістами та не чинили злочинів у часи Другої світової. Нажаль, вибір таких осіб був дуже обмеженим. Зрозуміло, що віднайти осіб, що відповідали б ідеалам ліберально-демократії було дуже складно. Обирати потрібно було з тих обмеженої кількості осіб. Штауффенберг був одним з тих кого можна було акцептувати, як символ боротьби з націонал-соціалізмом. Зрозуміло, що граф Штауффенберг був консерватор та німецьким націоналістом, а не борцем за права та свободи. Потрібно пам’ятати, що він не заперечував колоніальних амбіцій Німеччині, а відповідно поки Гітлер вів успішну політики завоювань він його підтримував. В особистому листуванню з 1939 року в особистих листуваннях висловлюся негативно і про поляків, і про євреїв. Антигітлеризм Штаффенберга ґрунтується на тому, що він бачив перспективу програшу війни, а не з огляду на демократичні переконання. Нагадаю, що змовники «20 липня» не були демократами, а дехто з них був активно залучений до злочинів Третього рейху. Замах «20 липня» мав за мету вберегти нацистську Німеччину від програшу у війні.

Даний культ нагадує, український культ Степана Бандера. Коли немає з кого вибирати, виникають подібні герої.

Ви слушно зауважили, щодо української аналогії. Зрештою, в кінці життя Бандера теж виступав за демократичні принципи державотворення. Чи порівняння німецького та українського борця є виправдним?  

Варто розрізняти історичну особистість та сучасний міф про історичну особу. Долі обох персон різні, Бандера ідеологічно був більш праворадикальним та близьким до інших лідерів східноєвропейського фашизму. ОУН (б) в 1941 року була схожа на хорватських усташів на словацьких глінківців. Натомість, Штауффенберг був близьким до націонал-консерватизму часів кайзерівської Німеччині. Інша справа уявлення про даних постатей в масовій культурі. Наприклад, в одній з серій кіноепопеї «Визволення», створеної радянським режисером Юрієм Озеровим разом з кінематографістами з Італії, Югославії, НДР та ПНР, Штауффенберга представляється нейтрально-позитивно, а в роль графа виконує актор зі східної Німеччині Альфред Штруве (Alfred Struwe). Подібна ситуація спостерігається в українському суспільстві, яке немає цілковитого уявлення ким був Степан Бандера та які ідеале сповідувала його організація. Поп-культурний варіант обох постатей є дуже близький. Обиватель сприймає та оцінює даних «героїв» як міфічних борців, але він не знає про мотиви їх вчинків. Хоча наприкінці свого життя Бандера і почав вживати слово «демократія» у своїх творах, це було скоріше формальністю та реверансом в сторону західних спецслужб.

Однак, сьогоднішня Німеччина осмислює Штауффенберга більш критично ніж в 70-тих роках ХХ століття.

Натомість, наше суспільство сприймає усю палітра українського націоналізму (мельниківців, бульбівців, прихильників уряду УНР в єкзилі, людей Івана Мітринги, двійкарів та бандерівців) часів Другої світової виключно через призму націоналістичного міфу про Степана Бандеру.

W społeczeństwie ukraińskim trwają debaty na temat Stepana Bandery. Niektórzy historycy i politycy porównują postać ukraińskiego bojownika z hrabią Clausem Schenkiem von Stauffenbergiem, symbolem niemieckiego – konserwatywnego – ruchu oporu podczas II wojny światowej. Dziennikarze PoloNews postanowili zapytać ukraińskiego historyka i dyrektora Centrum Badań Stosunków Międzyetnicznych w Europie Wschodniej Jurija Radchenki, czy takie porównanie jest trafne? 

Postać hrabiego Stauffenberga jest szeroko znana dzięki filmom, kultura popularna stworzyła mit szlachetnego bojownika walczącego z tyranem. Kim był Stauffenberg, jakie analogie można zastosować do opisu tej postaci? Kim jest Stauffenberg dla Niemców? Czy niemiecki bohater ma coś wspólnego ze Stepanem Banderą?  
Nie uważam, że można mówić o kulcie Stauffenberga we współczesnych Niemczech. Natomiast w latach 60. i 70. Niemiecka Republika Federalna poszukiwała „innych” Niemców, Niemców nie będących narodowymi socjalistami i nie popełniających zbrodni w czasie II wojny światowej. Niestety, wybór takich osób był bardzo ograniczony. Oczywiste jest, że bardzo trudno było znaleźć ludzi odpowiadających ideałom demokracji liberalnej. Trzeba było wybierać spośród ograniczonej liczby ludzi. Stauffenberg był jednym z tych, którzy mogli zostać zaakceptowani jako symbol walki z narodowym socjalizmem. Oczywiście, hrabia Stauffenberg był konserwatystą i niemieckim nacjonalistą, a nie bojownikiem o prawa i wolności. Należy pamiętać, że nie sprzeciwiał się kolonialnym ambicjom Niemiec, i odpowiednio, dopóki Hitler prowadził skuteczną politykę podbojów, popierał go. W prywatnej korespondencji z 1939 roku wypowiada się negatywnie i o Polakach, i o Żydach. Antyhitleryzm Stauffenberga opierał się na dostrzeżeniu przez niego perspektywy przegranej wojny i nie wynikał z jego demokratycznych przekonań. Przypominam, że spiskowcy „20 lipca” nie byli demokratami, a niektórzy z nich aktywnie uczestniczyli w zbrodniach III Rzeszy. Zamach „20 lipca” miał na celu uchronienie nazistowskich Niemiec przed przegraniem wojny. 

Do pewnego stopnia kult ten przypomina ukraiński kult Stepana Bandery. Gdy nie ma z kogo wybierać, pojawiają się tego typu bohaterowie. 
 
Pańskie uwagi odnośnie ukraińskiej analogii są słuszne. Ostatecznie, pod koniec życia Bandera także opowiedział się za demokratycznymi zasadami budowania państwa. Czy porównywanie tych bojowników, niemieckiego i ukraińskiego, jest zasadne? 
 
Warto odróżniać postać historyczną od współczesnego mitu o niej. Losy obu osób są odmienne, Bandera ideologicznie był bardziej radykalnie prawicowy i bliższy innym liderom faszyzmu wschodnioeuropejskiego. OUN(b) w 1941 roku była podobna do chorwackich Ustaszy i słowackich hlinkowców. Natomiast Stauffenbergowi bliskie były narodowo-konserwatywne czasy kaiserowskich Niemiec. Wyobrażenia o tych postaciach w kulturze masowej to zupełnie inna sprawa. Na przykład, w jednym z odcinków epickiego serialu „Wyzwolenie”, stworzonego przez sowieckiego reżysera Jurija Ozierowa wspólnie z twórcami filmowymi z Włoch, Jugosławii, NRD i PRL, Stauffenberg został przedstawiony w sposób neutralnie-pozytywny, a w roli hrabiego wystąpił aktor ze wschodnich Niemiec Alfred Struwe. Podobna sytuacja dostrzegalna jest w społeczeństwie ukraińskim, które nie w pełni jest świadome, kim był Bandera i jakie ideały wyznawała jego organizacja. W wersji pop-kulturalnej obie postacie są sobie bardzo bliskie. Obywatel postrzega i ocenia danych „bohaterów” jako mitycznych bojowników, ale nie zna motywów ich postępowania. Chociaż pod koniec swojego życia Bandera jednak zaczął używać słowa „demokracja” w swoich pracach, to była raczej formalność i ukłon w kierunku zachodnich służb specjalnych. 
 
Jednak dzisiejsze Niemcy interpretują Stauffenberga bardziej krytyczne niż w latach 70. XX wieku.

Natomiast nasze społeczeństwo postrzega całą paletę ukraińskiego nacjonalizmu (melnykowców, bulbowców, zwolenników rządu UNR na uchodźstwie, ludzi Iwana Mitrynhy, dwójkarzy i banderowców) z czasów II wojny światowej wyłącznie przez pryzmat nacjonalistycznego mitu Stepana Bandery. 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ