Inline pictures
Polska 22:15
Україна 23:15

PRZEDA?UA�ENIE WAA�NOAsCI KARTY POLAKA

Karta-Polaka.jpg

 

Uprzejmie przypominam, A?e zbliA?a siA� termin utraty waA?noA�ci Kart Polaka wydanych w 2008 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy waA?noA�A� Karty Polaka moA?e zostaA� przedA�uA?ona, jeA�li posiadacz dokumentu zA�oA?y odpowiedni wniosek najpóA?niej na 3 miesiA�ce przed utratA� waA?noA�ci dotychczasowej Karty Polaka

Karta Polaka traci waA?noA�A� po upA�ywie 10 lat od momentu jej wydania. Wniosek o przedA�uA?enie Karty Polaka naleA?y zA�oA?yA� najpóA?niej na 3 miesiA�ce przed upA�ywem daty waA?noA�ci Karty Polaka.

 
1. PrzedA�uA?enie waA?noA�ci Karty Polaka dla osoby maA�oletniej
 
Wymagane dokumenty:

 • wypeA�niony wniosek,
 • akt urodzenia dziecka (oryginaA� i kserokopia),
 • Karta Polaka dziecka (oryginaA� i kserokopia),
 • paszport wewnA�trzny dziecka (oryginaA� i kserokopia),
 • paszport zagraniczny dziecka (oryginaA� i kopia),
 • paszporty zagraniczne i wewnA�trzne rodziców (oryginaA�y i kserokopie),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabraA� ze sobA� potwierdzenia zameldowania (oryginaA�y i kopie),
 • fakultatywnie akt A�lubu rodziców (oryginaA� i kserokopia);

W przypadku paszportów zagranicznych prosimy zabraA� ze sobA� kserokopie tylko strony ze zdjA�ciem. Kserokopie paszportów wewnA�trznych powinny obejmowaA� strony ze zdjA�ciem i aktualnym zameldowaniem. W trakcie wizyty konieczna jest obecnoA�A� zarówno dziecka jak i rodziców.
 
2.PrzedA�uA?anie waA?noA�ci Karty Polaka po uzyskaniu peA�noletnoA�ci
 
Karta Polaka osoby maA�oletniej traci waA?noA�A� rok po uzyskaniu przez niA� peA�noletnoA�ci. Wniosek o nowA� KartA� Polaka naleA?y zA�oA?yA� najpóA?niej 3 miesiA�ce przed 19 urodzinami wnioskujA�cego, czyli po ukoA�czeniu 18 lat osoba ma 9 miesiA�cy na zA�oA?enie wniosku o nowA� KartA� Polaka.
 
Wymagane dokumenty:

 • wypeA�niony wniosek,
 • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginaA� i kserokopia),
 • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginaA� i kserokopia),
 • paszport wewnA�trzny (oryginaA� i kserokopia strony ze zdjA�ciem i aktualnym meldunkiem),
 • paszport zagraniczny (oryginaA� i kserokopia strony ze zdjA�ciem),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabraA� ze sobA� potwierdzenia zameldowania (oryginaA�y i kserokopie);

WnioskujA�cy w trakcie rozmowy z konsulem skA�ada deklaracjA� przynaleA?noA�ci do Narodu Polskiego.
 
3.PrzedA�uA?anie waA?noA�ci Karty Polaka dla osoby peA�noletniej
 
Wymagane dokumenty:

 • wypeA�niony wniosek,
 • akt urodzenia (oryginaA� i kserokopia),
 • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginaA� i kserokopia),
 • paszport wewnA�trzny (oryginaA� i kserokopia strony ze zdjA�ciem oraz aktualnym meldunkiem),
 • paszport zagraniczny (oryginaA� i kserokopia strony ze zdjA�ciem),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabraA� ze sobA� potwierdzenia zameldowania (oryginaA�y i kserokopie);


Wszystkie osoby przedA�uA?ajA�ce waA?noA�A� Karty Polaka zapisujA� siA� na rozmowA� z konsulem poprzez adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl lub korespondencyjnie. WiA�cej informacji w zakA�adce ZAPISY.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ