Inline pictures
Polska 22:18
Україна 23:18

Polacy z A�ytomierza uczcili A�oA�nierzy WyklA�tych

DSC_0082-1.jpg

 

4 marca 2018 r. w katedrze pw A�w. Zofii odbyA�y siA� urczystoA�ci poA�wiA�cone Narodowemu Dniu PamiA�ci A�oA�nierzy WyklA�tych, zorganizowana przez A�ytomierski Obwodowy ZwiA�zek Polaków na Ukrainie oraz Informacyjno – OA�wiatowy Centrum KUL.

UroczystoA�ci rozpoczeA�y siA� od Mszy A�wiA�tej w intencji bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodlegA�oA�ciowego, którA� celebrowaA� kapelan ks. Ryszard Karapuda TChr.

Akademia pt. „PamiA�ci A�oA�nierzy WyklA�tych” przygotowana przez uczniów i nauczycieli Polskiej SzkoA�y Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego dziaA�ajA�cej przy A�ytomierskim Obwodowym ZwiA�zku Polaków na Ukrainie.

 

WA�ród goA�ci obecni byli Pani konsul RP w Winnicy Magda Arsenicz, Proboszcz Katedry ksiA�dz kanonik Wiktor Makowski, prezes A�OZPU Wiktoria Laskowska Szczur.

 

MA�odzieA? swoimi wystA�pami artystycznymi przybliA?yA�a widzom historiA� A�oA�nierzy WyklA�tych, którzy poA�wiA�cili swoje A?ycie w walce o wolnA� PolskA�. Koncert rozpoczA�A�y Anna Laskowska oraz Natalia Zubarewa. Dzieci Polskiej Sobotnio-Niedzielnej SzkoA�y oraz Teatru ModernPol dziaA�ajA�cych przy A�ytomierskim Obwodowym ZwiA�zku Polaków na Ukrainie wykonaA�y inscenizacjA� „AsmierA� Inki”. MA�odzieA? z ZespoA�u Polskiego TaA�ca „Koroliski”, taA�cem z zapalonymi zniczami wyraziA�y caA�y ból tragedii ofiar. WA�lad za nimi swój hoA�d zA�oA?yA� Polski DzieciA�cy ZespóA� Wokalny „Dzwoneczki”. AkademiA� poprowadziA�a Wiktoria Wachowska.

 

Po akademii mA�odzieA? wraz z goA�A�mi udaA�a siA� do pomnika Asw. Jana PawA�a II, gdzie zA�oA?ono biaA�o-czerwone kwiaty i zapalono znicze.

 

Na zakoA�czenie Pani Konsul podziA�kowaA�a organizatorom za organizacjA� i przeprowadzenie uroczystoA�ci. Swoje sA�owo pasterskie skierowaA� do zebranych takA?e Ks. Wiktor Makowski wyraA?ajA�c wdziA�cznoA�A� za trud wkA�adany w podtrzymywanie i kultywowanie tradycji polskich.

INFORMACJA. DzieA� PamiA�ci A�oA�nierzy WyklA�tych jest obchodzony w Polsce 1 marca. Za przeciwstawianie siA� reA?imowi zostali „wyklA�ci”, wyjA�ci spod prawa. Byli niezA�omni wobec sowietyzacji Polski i podporzA�dkowaniu jej ZSRR. WalczA�c z siA�ami nowego agresora, musieli zmierzyA� siA� z ogromnA�, wymierzonA� w nich propagandA� Polski Ludowej, która nazywaA�a ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Przez caA�e lata niezA�omni bohaterowie byli usuwani z historii. W latach 1945-1956, wedA�ug ciA�gle niepeA�nych danych, z rA�k polskich i sowieckich komunistów zginA�A�o 8,6 tysiA�ca A?oA�nierzy podziemia niepodlegA�oA�ciowego. W obozach i wiA�zieniach A�mierA� poniosA�o ok. 20 tysiA�cy A�oA�nierzy WyklA�tych. SA�dy wojskowe skazaA�y na karA� A�mierci ponad 5 tysiA�cy osób.

Proces przywracania ich publicznej pamiA�ci oficjalnie rozpoczA�A� Lech WaA�A�sa, kontynuowaA� Lech KaczyA�ski. RównieA? z jego inicjatywy ustanowiono w 2010 r. A�wiA�to upamiA�tniajA�ce A?oA�nierzy podziemia antykomunistycznego. Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest jako Narodowy DzieA� PamiA�ci A�oA�nierzy WyklA�tych. Dzisiaj skA�adamy hoA�d bohaterom powstania antykomunistycznego i upowszechniamy znajomoA�A� tego waA?nego rozdziaA�u historii najnowszej Polski. CzeA�A� i chwaA�a bohaterom!

 

Wiktoria Laskowska-Szczur  

prezes A�ytomierskiego Obwodowego ZwiA�zku Polaków

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ