Inline pictures
Polska 22:19
Україна 23:19

APEL W SPRAWIE ZWROTU KURII W A�YTOMIERZU

IMG-82941-1.jpg

Apel Proboszcza Katedry pw. A�w. Zofii w A�ytomierzu – ks. kan. Wiktora Makowskiego, do A�ytomierskiej Obwodowej Administracji PaA�stwowej w sprawie zwrotu budynku Kurii diec. kijowsko-A?ytomierskiej (obecnie Muzeum Krajoznawcze).

 

Apel poparli biskupi wszystkich wyznaA� chrzeA�cijaA�skich A�ytomierszczyzny.

 

Swojego poparcia udzielili równieA? liderzy mniejszoA�ci narodowych dziaA�ajA�cych na terenie województwa A?ytomierskiego.

Apel moA?na podpisaA� osobiA�cie przy Katedrze pw. A�w. Zofii w A�ytomierzu lub zebraA� podpisy (formularz zamieszczony niA?ej) i przekazaA� je do Katedry (ul. Katedralna 2).

 

Szanowny Pan Igor Gundicz !

W ciA�gu wielu lat niepodlegA�oA�ci Ukrainy A?ytomierscy katolicy, poczA�wszy od zwykA�ych parafian, proboszczów katedry A�w. Zofii, a skoA�czywszy na trzech biskupach zarzA�dzajA�cych diecezjA�, zwracali siA� do przewodniczA�cych Obwodowej Administracji PaA�stwowej, do innych podmiotów wA�adzy, w tym trzech Prezydentów Ukrainy z jednA� i tA� samA� proA�bA� – o zwrócenie wierzA�cym budynku, w którym obecnie znajduje siA� muzeum krajoznawcze (byA�a kuria diecezjalna KoA�cioA�a Rzymsko-Katolickiego i Dom KsiA�A?y Seniorów).

WA�adze paA�stwowe ze swej strony otrzymywaA�y wiele propozycji rozwiA�zania kwestii muzeum – od budowy nowego kompleksu muzealnego, utworzenia historyczno-architektonicznego kompleksu „Stary A�ytomierz”, do przeniesienia muzeum do lokalów magistratu. Odmowa zwrócenia katolikom budynków motywowana byA�a przepisami obowiA�zujA�cego prawa, a mianowicie Dekretem Prezydenta Ukrainy „O zwrocie religijnym organizacjom budynków sakralnych” z dn 04.03.1992, nr 125 (zwracaA� naleA?aA�o wyA�A�cznie budynki kultu) a takA?e Prawem Ukrainy „O muzeach” (oddanie pomieszczeA� muzealnych moA?liwe jest wyA�A�cznie na zasadach nadania muzeum innego równorzA�dnego pomieszczenia)

W 2012 roku PrzewodniczA�cy Obwodowej Administracji PaA�stwowej podjA�A� uchwaA�A� z dn. 11.07.2012 nr 244 „O utworzeniu grupy roboczej w sprawie przekazania na wA�asnoA�A� rzymsko-katolickiej Diecezji Kijowsko-A�ytomierskiej pomieszczeA� obwodowego muzeum krajoznawczego w A�ytomierzu”.

JednakA?e nasze pytanie pozostaA�o nierozwiA�zane.

Zwracam jednak uwagA� na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Zgodnie z Dekretem Prezydenta Ukrainy „O podjA�ciu niezwA�ocznych A�rodków dla ostatecznego wyeliminowania negatywnych konsekwencji totalitarnej polityki byA�ego ZSRR w odniesieniu do religii i przywrócenia naruszonych praw koA�cioA�ów i organizacji religijnych” z dn. 21 marca 2002, nr 279, zlecono Radzie Ministrów Ukrainy opracowanie perspektywicznego planu dziaA�aA�, majA�cych na celu przywrócenie organizacjom religijnym ich stanu majA�tkowego, w szczególnoA�ci zwrócenie budynków sakralnych, koA�cioA�ów i innych dóbr koA�cielnych (w tym takA?e budynków), które obecnie sA� wA�asnoA�ciA� paA�stwa i wykorzystywane sA� niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Paragraf 4 wyA?ej wymienionego Dekretu przewiduje zalecanie organom samorzA�du terytorialnego podejmowania A�rodków w celu przywrócenia naruszonych praw koA�cioA�ów i organizacji religijnych (zwiA�zków wyznaniowych), w szczególnoA�ci w odniesieniu do zwrotu dawnych budynków sakralnych, innych dóbr koA�cielnych (w tym pomieszczeA�), które sA� komunalnA� wA�asnoA�ciA� i wykorzystuje siA� je do innych celów.

RealizujA�c wyA?ej wymieniony Dekret Prezydenta Ukrainy z dn. 27 wrzeA�nia 2002 r. Rada Ministrów Ukrainy wydaA�a RozporzA�dzenie nr 564-p, którym zatwierdziA�a perspektywiczny plan niezwA�ocznych A�rodków dla ostatecznego wyeliminowania negatywnych konsekwencji totalitarnej polityki byA�ego ZSRR w odniesieniu do religii i przywrócenia naruszonych praw koA�cioA�ów i organizacji religijnych. Ów plan przewiduje rozpatrzenie kwestii dawnych budynków sakralnych, pomieszczeA� koA�cielnych i majA�tku, których przynaleA?noA�A� do dawnej wA�asnoA�ci koA�cielnej potwierdzajA� odpowiednie dokumenty archiwalne, okreA�lenie terminu zwrotu koA�cioA�om i organizacjom religijnym tych budynków, pomieszczeA� i innego majA�tku.

Zgodnie z okreA�lonymi aktami normatywnymi, organy paA�stwowe przeprowadziA�y przekazanie dawnych budynków sakralnych organizacjom religijnym. W okresie niepodlegA�oA�ci Ukrainy organizacjom religijnym oddano na wA�asnoA�A� 10081 budynków sakralnych i przekazano do uA?ytku 4513 budynków, w tym 3935 zabytków architektury, a takA?e 951 byA�ych niesakralnych budynków koA�cielnych (Sprawozdanie Statystyczne PaA�stwowego Departamentu w sprawach religii za rok 2006).

WspóA�czesna Ukraina weszA�a na drogA� duchoweego wzrostu. Wolny czA�owiek w sprawiedliwym paA�stwie jest najwyA?szA� wartoA�ciA� dla wspóA�czesnej Ukrainy.

GA�ównymi priorytetami paA�stwa sA�: rozwój ludzki i godnoA�A� czA�owieka, duchowoA�A� i wolnoA�A�, równoA�A� i solidarnoA�A�, spoA�eczeA�stwo obywatelskie i demokracja, jednoA�A� i rzA�dy prawa, harmonia miA�dzyetniczna i miA�dzywyznaniowa, wzajemny szacunek i tolerancja, sprawiedliwoA�A� i dobro.

W rozporzA�dzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony wA�asnoA�ci wspólnot religijnych nr 1556 (2002) zaleca siA� zagwarantowanie instytucjom religijnym, których wA�asnoA�A� zostaA�a znacjonalizowana w przeszA�oA�ci, restytucjA� tej wA�asnoA�ci w okreA�lonym czasie lub, jeA�li takowa nie jest moA?liwa, nadanie sprawiedliwej rekompensaty; naleA?y równieA? zwróciA� uwagA� na to, aby znacjonalizowana wA�asnoA�A� koA�cielna nie podlegaA�a prywatyzacji (paragraf 8).

Jest jeszcze jeden, ostatni – moralny aspekt tej kwestii. Katolicy A�aciA�skiego obrzA�dku czujA� siA� zignorowani, zwA�aszcza gdy naszym prawosA�awnym braciom zostaA�a przekazana Cerkiew Podniesienia KrzyA?a. WA�aA�nie z powodu braku odpowiednich pomieszczeA� do A�ytomierza nie mógA� przyjechaA� Ojciec AswiA�ty Jan PaweA� II podczas jego wizyty duszpasterskiej w Ukrainie.

Zwracam siA� do Pana z proA�bA� o pozytywne rozpatrzenie sprawy i zwrócenie Diecezji Kijowsko-A�ytomierskiej budynku, który jest obecnie wykorzystywany przez A?ytomierskie Muzeum Krajoznawcze.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ