Inline pictures
Polska 02:43
Україна 03:43

Wielka zbiA?rka pamiA�tek dla Muzeum Historii Polski

kartka-Małe-wielkie-historie_recto.jpg

Razem stwórzmy kolekcjA� Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoA�wiatowa spoA�eczna zbiórka pamiA�tek historycznych „MaA�e Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udaA�o siA� pozyskaA� blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do WA�ród eksponatów znalazA�y siA� przedmioty otrzymane przez darczyA�ców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartoA�ciach historycznych, takA?e zwiA�zane z osobistymi losami darczyA�ców i ich rodzin. Szczególne znaczenie majA� dla nas przedmioty zwiA�zane z polskA� drogA� do NiepodlegA�oA�ci – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteA�my równieA? przedmiotami codziennego uA?ytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiA�tnikami, prasA� – a takA?e elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposaA?enia wojskowego, zabytkowymi urzA�dzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieA�lniczymi i artystycznymi A�wiadczA�cymi o historii polskiej kultury, przemianach spoA�ecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest juA? blisko 22 tysiA�ce muzealiów, a dziA�ki akcji „MaA�e wielkie historie” do Muzeum trafiA�o do tej pory A�A�cznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciA�a siA� ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagraA� audio. DuA?A� czA�A�A� darowizn stanowiA� ksiA�A?ki, prasa oraz róA?nego rodzaju archiwalia i dokumenty: rA�kopisy, pisma urzA�dowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety.

WA�ród otrzymanych pamiA�tek znalazA�y siA� miA�dzy innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytkA�, w której przechowywano dokumenty PaA�stwa Podziemnego w trakcie II wojny A�wiatowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorA�A?ego inowrocA�awskiego AswiA�tosA�awa Wilgostowskiego z 1660 r., A�redniowieczne krzyA?yki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem,

albumy ze zdjA�ciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujA�ce róA?ne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysiA�gi SolidarnoA�ci WalczA�cej i krótkA� historiA� organizacji, a takA?e kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu zwiA�zane z walkA� o niepodlegA�oA�A�, powstaA�e w latach 1914-1920.

Muzeum weszA�o równieA? w posiadanie zbioru kilkuset obiektów zwiA�zanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiaA�ów (maszynopis i rA�kopisy) dotyczA�cych dziaA�aA� wojennych na PóA�nocnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza WA�odzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiA�tki wejdA� w skA�ad tworzA�cej siA� kolekcji Muzeum Historii Polski. CzA�A�A� ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawA� staA�A� Muzeum, a wszystkie inne dary zostanA� naleA?ycie zabezpieczone z myA�lA� o badaczach przeszA�oA�ci i przyszA�ych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiA�tek mogA� zgA�aszaA� siA� osobiA�cie, telefonicznie, bA�dA? mailowo. KaA?da taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upowaA?niony pracownik Muzeum osobiA�cie pojawi siA� u darczyA�cy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „MaA�e Wielkie Historie” dostA�pny jest na stronie Muzeum Historii Polski 

Akcji towarzyszy okolicznoA�ciowa "Jednodniówka" do pobrania TUTAJ oraz spot informacyjny.

 

 

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ