Inline pictures
Polska 22:31
Україна 23:31

PrzekaA? dokumenty do "Archiwum PeA�ne PamiA�ci"

Archiwum-Pełne-Pamięci-plakat.jpg

MisjA� Instytutu PamiA�ci Narodowej od poczA�tku jego istnienia jest zachowanie pamiA�ci o dziejach Polski i Polaków w XX wieku. Historia to nie tylko wielkie wydarzenia, dotykajA�ce caA�e spoA�eczeA�stwo, ale takA?e losy kaA?dej rodziny i kaA?dego czA�owieka. Bez ich poznania obraz naszej przeszA�oA�ci byA�by niepeA�ny. Dlatego poprzez systematycznA� pracA� archiwalnA� polegajA�cA� na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udostA�pnianiu dokumentów, równieA? tych z prywatnych archiwów, próbujemy chroniA� od zapomnienia historiA� naszych przodków. Wierzymy, A?e dokumenty, zarówno te zgromadzone w PaA�stwa domach, jak i te czasem zapomniane, zA�oA?one w szufladach, piwnicach i na strychach po przekazaniu do zasobu Archiwum Instytutu PamiA�ci Narodowej pozwolA� nam wspólnie tworzyA� zapis PamiA�ci Narodu.

Nasza wspólna historia dotyka kaA?dego czA�owieka, dlatego wiedza o losach Polaków uwikA�anych w machinA� dziejów stanowi dla nas niezwykA�A� wartoA�A�. Archiwum Instytutu PamiA�ci Narodowej, poczuwajA�c siA� do odpowiedzialnoA�ci za dokumentowanie losów Polaków, A�wiadków i uczestników historii, doA�wiadczonych w wyniku wydarzeA� lat 1917-1990 uruchomiA�o projekt „Archiwum PeA�ne PamiA�ci”. Jest on czA�A�ciA� szerszej kampanii majA�cej na celu uA�wiadomienie osobom posiadajA�cym w  prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o moA?liwoA�ci ich przekazania do Archiwum IPN.

Projekt „Archiwum PeA�ne PamiA�ci” stanowi równieA? odpowiedA? na informacje docierajA�ce do Instytutu o czA�sto nieodwracalnej utracie unikatowych archiwaliów zwiA�zanych z przeA�omowymi wydarzeniami naszej historii. ZnajdujA�ce siA� w prywatnych zbiorach pamiA�tki rodzinne po A�mierci osób opiekujA�cych siA� nimi zostajA� zapomniane, a w skrajnych przypadkach wyrzucone na A�mietnik.

 

Projekt zostaA� oficjalnie zainaugurowany 19 maja br. przez Prezesa Instytutu PamiA�ci Narodowej dr. JarosA�awa Szarka w obecnoA�ci przedstawicieli mediów. W bieA?A�cej dziaA�alnoA�ci Instytut stara siA� dotrzeA� do A�wiadomoA�ci spoA�ecznej z informacjA� o projekcie podczas organizowanych konferencji, wystaw, imprez okolicznoA�ciowych oraz spotkaA� z przedstawicielami organizacji zrzeszajA�cych Polaków w kraju i za granicA�. W ramach projektu „Archiwum PeA�ne PamiA�ci” uruchomiono portal internetowy bA�dA�cy platformA� informacyjnA� dla osób chcA�cych przekazaA� posiadane dokumenty do IPN, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszamy . Ponad to na kanale You Tube a takA?e, miA�dzy innymi, na antenie TVP Historia moA?na obejrzeA� spot promujA�cy projekt.

 

WiedzA�, wytrwale przez nas zdobywanA�, dzielimy siA� z dziennikarzami, naukowcami, ale przede wszystkim z mA�odymi ludA?mi, którym chcemy przybliA?yA� historiA� tak nieodlegA�A�, a przecieA? ciA�gle maA�o znanA�. Aby jak najpeA�niej realizowaA� te zaA�oA?enia, w Archiwum Instytutu PamiA�ci Narodowej powstaA� projekt Archiwum PeA�ne PamiA�ci, w ramach którego chcielibyA�my zaprosiA� PaA�stwa do wspóA�pracy w utrwalaniu pamiA�ci o losach Polski i Polaków w ubiegA�ym stuleciu. Dlatego chcemy zachA�ciA� PaA�stwa do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujA�cych waA?ne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiajA�cych szerzej nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia siA� nimi za poA�rednictwem IPN z innymi.

InteresujA� nas takie dokumenty, jak: akta urzA�dowe, fotografie, wspomnienia oraz prywatne listy, pamiA�tniki, dzienniki, filmy, kasety audio i wideo ukazujA�ce losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990. JeA?eli zdecydujA� siA� PaA�stwo na wspóA�pracA� z IPN, ofiarowane Archiwum Instytutu materiaA�y stanA� siA� czA�A�ciA� narodowego zasobu archiwalnego, bA�dA� przechowywane przez dA�ugie lata z naleA?nA� troskA�, zostanA� równieA? rzetelnie opracowane i odpowiednio zabezpieczone. DziA�ki temu informacje, które zawierajA�, przetrwajA� w znakomitej kondycji dla przyszA�ych pokoleA�.

a��W trakcie realizacji projektu Archiwum PeA�ne PamiA�ci zaleA?y nam przede wszystkim na pozyskaniu oryginalnych dokumentów i zbiorów, o istnieniu których byA� moA?e nawet nie wiemy. JeA�li okazaA�yby siA� one jedynA� spuA�ciznA� po najbliA?szych czA�onkach PaA�stwa rodziny, która ma w takiej sytuacji wyjA�tkowA� wartoA�A�, bA�dziemy prosiA� wyA�A�cznie o czasowe udostA�pnienie IPN PaA�stwa zbiorów, by móc wykonaA� ich kopie.

CzujA�c siA� odpowiedzialni za powierzone nam dokumenty, zawsze sporzA�dzamy protokóA� potwierdzajA�cy przekazanie zbiorów prywatnych do Archiwum IPN. Taki protokóA� jest podpisywany przez darczyA�cA� oraz przedstawiciela Instytutu. JeA?eli przekazywane materiaA�y podlegajA� ochronie praw autorskich, przygotowujemy umowA� licencyjnA�, która zabezpiecza wszelkie prawa majA�tkowe darczyA�cy do takich materiaA�ów. Zadanie opracowania umowy licencyjnej spoczywa na IPN, a jej treA�A� jest konsultowana z ofiarodawcA� i dostosowana do jego oczekiwaA�.

JeA?eli oferowane przez PaA�stwa dokumenty nie bA�dA� dotyczyA� zagadnieA�, jakimi interesuje siA� Instytut w swej pracy, doA�oA?ymy staraA�, A?eby wskazaA� instytucjA�, która zabezpieczy PaA�stwa zbiory. Informacje o przejA�tych materiaA�ach bA�dziemy zamieszczaA� w przewodnikach po zasobie Instytutu PamiA�ci Narodowej oraz jednym z najwiA�kszych w Polsce systemie ewidencji archiwalnej – Cyfrowym Archiwum, aby mogA�y byA� powszechnie dostA�pne i wykorzystywane jako pomoce naukowe.


 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ