Inline pictures
Polska 22:31
Україна 23:31

Zapraszamy do wspA?A�tworzenia portalu Polonika

2223333.jpg

W czerwcu 2017 MKiDN uruchomiA�o portal internetowy rejestrujA�cy Polonika, w którym gromadzone sA� informacje o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicA�. Internet strona jest próbA� caA�oA�ciowego ujA�cia tematu poloników artystycznych zachowanych na terenach, które nie znajdowaA�y siA� w granicach Rzeczypospolitej (cezurA� stanowiA� granice przed 1772 r.) 

DostA�pna online baza danych obejmowaA� bA�dzie obiekty nieruchome powstaA�e do czasów wspóA�czesnych i ma stanowiA� pomoc dla badaczy, sA�uA?b dyplomatycznych, sA�uA?yA� polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzajA�cym róA?ne zakA�tki A�wiata.

MKiDN liczy, A?e portal przyczyni siA� do ujawnienia nieznanych dotA�d obiektów i udokumentuje znane juA? przykA�ady wspóA�pracy i wspóA�istnienia w dziedzinie kultury w róA?nych czA�A�ciach A�wiata.

Na Polonika moA?na znaA�aA�A� nie tylko zabytki sztuki i architektury, które sA� dzieA�ami  polskich artystów, ale równieA? prace ufundowane przez Polaków lub odnoszA�ce siA� do   polskiej  tematyki. Takie obiekty, naleA?A�ce do A�wiatowego dziedzictwa kulturowego, moA?na zobaczyA� niemal na caA�ym A�wiecie. Baza obejmuje obiekty na ziemiach, które nie znajdowaA�y siA� w granicach Rzeczypospolitej.  
Baza poloników ma sA�uA?yA� nie tylko zrozumieniu polskiej historii, o której specyfice wiele mówiA� rozrzucone po caA�ym A�wiecie obiekty kultury i sztuki polskiej. DziA�ki temu portalowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyska informacje o kolejnych „polskich obiektach”, ich stanie zachowania i bA�dzie miaA�o szansA� na podjA�cie dziaA�aA�, które mogA� staA� siA� wstA�pem do koniecznych prac  konserwatorskich, ratujA�cych polskie dziedzictwo za granicA�.

Portal Polonika prowadzony  jest przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za GranicA� i Strat Wojennych MKiDN. Historycy sztuki i konserwatorzy wciA�A? opracowujA� nowe hasA�a oraz aktualizujA� te juA? znajdujA�ce siA� na stronie. GorA�co pragniemy, by w proces tworzenia  bazy wA�A�czyli siA� poza specjalistami takA?e Polacy mieszkajA�cy czy pracujA�cy poza granicami Rzeczypospolitej oraz turyA�ci. KaA?da osoba odwiedzajA�ca stronA� moA?e zgA�osiA� na znajdujA�cy siA� na stronie adres  Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za GranicA� i Strat Wojennych nowe obiekty lub aktualizacje opublikowanych juA? informacji.

 
Zapraszamy do wspóA�tworzenia portalu Polonika. 

Prosimy o rozpropagowanie powyA?szej inicjatywy oraz o zaangaA?owanie siA� w uzupeA�nianie bazy.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ