Inline pictures
Polska 22:33
Україна 23:33

Na Ukrainie odznaczyA�i osoby zasA�uA?one w krzewieniu polskoA�ci

195a8ff6-9abc-4b27-8fe5-9343fcdb48b3.jpg

Biskup Jan PurwiA�ski, ksiA�dz JarosA�aw GiA?ycki oraz RafaA�a Wróblewska otrzymali z rA�k prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego odznaczenia paA�stwowe "za krzewienie polskoA�ci"; uroczyste przekazanie orderów odbyA�o siA� w A�ytomierzu i Kolybaiwce k. KamieA�ca Podolskiego na Ukrainie.

Za "wybitne zasA�ugi dla polskiego koA�cioA�a na Wschodzie, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowej, za dziaA�alnoA�A� na rzecz polskich mniejszoA�ci narodowych" KrzyA? Komandorski z GwiazdA� Orderu ZasA�ugi RP otrzymaA� biskup Jan PurwiA�ski; przekazanie orderu odbyA�o siA� w sobotA� w A�ytomierzu.

Biskup urodziA� siA� w 1934 r.; duszpasterskA� dziaA�alnoA�A� rozpoczA�A� w Daugavpils w czasach komunizmu i przeA�ladowaA� koA�cioA�a katolickiego w ZSRR. Ze wzglA�du na polskich pochodzenie zostaA� proboszczem w Indrce i KrasA�awiu, w parafiach zamieszkiwanych w wiA�kszoA�ci przez Polaków. W 1991 r. Jan PaweA� II mianowaA� go biskupem ordynariuszem A?ytomiersko-kijowskim. PrzyczyniA� siA� do odrodzenia struktur diecezji, wspieraA� inicjatywy miejscowych Polaków, staraA� siA�, by na terenie koA�cioA�a mogli modliA� siA� w ojczystym jA�zyku — wynika z informacji prasowych przekazanych PAP przez Biuro ds. Kontaktów z Polakami za GranicA� Kancelarii Prezydenta.

KsiA�dz JarosA�aw GiA?ycki otrzymaA� KrzyA? Kawalerski Orderu ZasA�ugi RP za "wybitne zasA�ugi dla polskiego koA�cioA�a na Wschodzie, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowej, za dziaA�alnoA�A� na rzecz polskich mniejszoA�ci narodowych".

Ks. GiA?ycki urodziA� siA� w 1964 r.; jako diakon i ksiA�dz posA�ugiwaA� w ZSRR, na terenie Ukrainy. W Doniecku organizowaA� struktury koA�cielne; kA�adA� podwaliny pracy duszpasterskiej w Donbasie. PracowaA� takA?e na BiaA�orusi. W 2011 r. zostaA� skierowany do pracy duszpasterskiej w A�ytomierzu jako kapelan mieszkajA�cych tam Polaków. Od 2012 r. prowadzi zajA�cia w WyA?szym Seminarium Duchownym w Kijowie-Worzelu oraz w WyA?szym Seminarium Duchownym "Redemptoris Mater" w Winnicy.

KrzyA?em Oficerskim Orderu ZasA�ugi odznaczona zostaA�a "za wybitne zasA�ugi w krzewieniu polskoA�ci i za dziaA�alnoA�A� na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa na Ukrainie" RafaA�a Wróblewska; wrA�czenie odznaczenia odbyA�o siA� w niedzielA� w miejscowoA�ci Kolybaiwce koA�o KamieA�ca Podolskiego.

RafaA�a Wróblewska jest znana lokalnej spoA�ecznoA�ci ze staraA�, by zachowaA� polski jA�zyk i polskA� kulturA� na Ukrainie. MieszkaA�ców okolic KamieA�ca Podolskiego jednoczyA�a wokóA� idei powstania koA�cioA�a, w którym msza A�wiA�ta odbywaA�aby siA� po polsku. W katedrze w KamieA�cu Podolskim w niedzielA� odbywajA� siA� dwie msze w jA�zyku polskim.

 prezydent.pl

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ