Inline pictures
Polska 16:27
Україна 17:27

Wmurowano akt erekcyjny pod Dom Polski we Lwowie

wmurowano-akt-erekcyjny-pod-dom-polski-we-lwowie-6225_XL.jpg

W piątek, 6 listopada wmurowano akt erekcyjny pod Dom Polski. Polacy ze Lwowa czekali na ten moment ponad 20 lat. W kapsule z dokumentem znalazły się również dwa numery Kuriera Galicyjskiego!

Wydarzenie kończy okres sprawowania przez ambasadora Jarosława Drozda funkcji konsula generalnego we Lwowie. Zamyka również symbolicznie i faktycznie pewien etap w stosunkach polsko-ukraińskich. Powstanie dawno oczekiwany, bo od ponad dwudziestu lat, Dom Polski. W Przemyślu oddano oficjalnie Ukraińcom Dom Ludowy w 2011. W Iwano-Frankiwsku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego działa od 2013.
Uroczystości rozpoczęły się o 10 rano w Katedrze Lwowskiej uroczystą mszą świętą, którą odprawił biskup Leon Mały. Dwie godziny później goście zebrali się na miejscu, w którym stanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski. Na uroczystości przybyli m.in. minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, szef gabinetu prezydenta minister Adam Kwiatkowski, mer Lwowa Andrij Sadowyj, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i jego następca Marcin Wojciechowski, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i jego następca Wiesław Mazur, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, rzecznik MSZ Ukrainy Mariana Beca oraz wielu przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy i Polski i najważniejsi goście – Polacy ze Lwowa.
Minister Kwiatkowski odczytał list Prezydenta Dudy: „Odkąd istnieje niepodległa Ukraina, odkąd mieszkający tu Polacy zyskali możliwość korzystania z wolności aktywnego zaistnienia w rodzącym się społeczeństwie obywatelskim, rosły państwa nadzieje i oczekiwania, aby posiadać we Lwowie własną siedzibę. Dziękuję państwu za przywiązanie do polskości, za postawę publicznej służby i za osobiste zaangażowanie, aby Dom Polski we Lwowie mógł powstać”.
Po wmurowaniu aktu erekcyjnego nastąpiło spotkanie ministra Schetyny ze społecznością polską we Lwowie w Teatrze Opery i Baletu. Przemawiali ponadto Longin Komołowski, który przy tej okazji podziękował za pracę i wręczył kwiaty prezes Emilii Chmielowej. Przemawiał również prezes Związku Ukraińców w Polsce, który podziękował Pani prezes za wyciągniętą dłoń Polaków Ukrainy do środowiska polskich Ukraińców.
W rozmowie z Kurierem Galicyjskim min. Schetyna wspomniał swoje lwowskie korzenie: „Zawsze kiedy jestem we Lwowie, w mieście gdzie urodził się mój ojciec, odczuwam wzruszenie, jest ono symbolem dla historii Polski i dzisiejszego dnia Polski, dla wszystkich Polaków. Dzisiaj jestem szczególnie wzruszony, ponieważ dzisiaj jest dzień niezwykły. Po wielu latach udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Po uzyskaniu wszystkich zgód, dzisiaj wiemy na pewno, że powstanie Dom Polski we Lwowie – symbolu polskości, historii, polskiej dumy. Będzie to Dom Polski nie tylko z udziałem MSZ, ale i wszystkich Polaków na całym świecie, dom, który będzie realizował marzenia Polaków tutaj, we Lwowie…”
O powstającym Domu Polskim Emilia Chmielowa powiedziała Kurierowi Galicyjskiemu: „To nie jest tak, że nagle dzisiaj się spotkali ludzie i zobaczyli obiekt. Wszystkie sprawy organizacyjne trwały od dość dawna. Lista osób, którzy zasługują na podziękowanie, jest bardzo długa. Chciałam podziękować tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy chcieli zobaczyć w tym przyszłym Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego coś nowego, co będzie zbliżało ludzi ku sobie.”
Longin Komołowski również podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat CKPiDE: „Z jednej strony, otrzymałem satysfakcję i radość, że spełniło się marzenie moich poprzedników. Po okresie dużych starań i zabiegów środowisk polskich tutaj we Lwowie, stało się faktem, że wmurowaliśmy kamień węgielny, że budowa już się zaczęła. Z drugiej strony, taki niepokój – żeby ta budowa nie trwała zbyt długo, żeby te środki, które przeznacza państwo polskie, były wystarczające dla utrzymania tempa budowy. Źle by było, gdyby ta budowa się ciągnęła… Obiekt, który powstanie, jest ważny nie tylko dla środowiska polskiego. W tym momencie historycznym i w tej sytuacji, która się dzieje wokół nas w Europie, będzie to centrum dialogu europejskiego, dialogu z Ukrainą, która aspiruje do Unii Europejskiej, a Polska ją w tym wspiera.”
W kapsule znalazł się akt erekcyjny oraz dwa numery Kuriera Galicyjskiego i ukraińskiej gazety Wysokyj Zamok. Po akcie wmurowania kamienia węgielnego, poświęcenia dokonał biskup Leon Mały. Centrum Kultury polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski będzie znajdować się przy ulicy Szewczenki 3a. Prawdopodobnie Dom Polski rozpocznie działalność za 2-3 lata.

В пятницу, 6 ноября в основание Польского Дома был заложен краеугольный камень. Поляки из Львова ждали этого момента более 20 лет. В капсуле с документами нашлось место также для двух выпусков Галицийского Курьера!

Это событие завершает период исполнения функции генерального консула во Львове посла Ярослава Дрозда. Также символически и фактически завершает некий этап в польско-украинских отношениях. Появится долгожданный, более чем двадцать лет, Польский Дом. В Пшемисле официально передан Украинский Народный Дом в 2011. В Ивано-Франковске Центр Польской Культуры и Европейского Диалога функционирует с 2013 г.  

Торжества начались в 10 утра в Львовском Кафедральном Соборе торжественной мессой, которую отслужил епископ Леон Малый. Через два часа гости собрались на месте, на котором появится Центр Польской Культуры и Европейского Диалога – Польский Дом. На торжества прибыли среди прочих министр иностранных дел Гжегож Схетына, глава кабинета президента министр Адам Квятковский, мэр Львова Андрей Садовой, посол Польши в Украине Генрик Литвин и его преемник Мартин Войцеховский, генепальный консул Польши во Львове Ярослав Дрозд и его преемник Веслав Мазур, председатель Союза Украинцев в Польше Пётр Тыма, председатель Федерации Польских Организаций в Украине Эмилия Хмелёва, председатель Общества Польской Культуры Львовской Земли Эмиль Легович, председатель правления Товарищества Польское Общество Лонгин Комоловский, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, а также много представителей местных властей из Украины и Польши и самые важные гости – поляки из Львова.

Министр Квятковский прочитал послание Президента Дуды: «С тех пор как существует независимая Украина, с тех пор как проживающие тут поляки получили возможность пользоваться свободой активного существования в рождающимся гражданском обществе, росли ваши надежды и ожидания, чтобы иметь во Львове собственный центр. Благодарю вас за привязанность к польской культуре, за позицию службы обществу и за личное участие, чтобы Польский Дом во Львове мог появиться».

После заложения краеугольного камня наступила встреча министра Схетыны с польской общественностью во Львове в Театре Оперы и Балету. Речи произнесли также Лонгин Комоловский, который пользуясь случаем, поблагодарил за работу у вручил букет председателю Эмилии Хмелёвой. Речь произнес также председатель Союза Украинцев в Польше, который поблагодарил госпожу председатель за протянутую руку поляков Украины к общине польских украинцев.

В интервью Галицийскому Курьеру министр Схетына вспомнил свои львовские корни: «Всегда, когда я бываю во Львове, в городе где родился мой отец, чувствую волнение, оно – символ для истории Польши и сегодняшнего дня Польши, для всех поляков. Сегодня я особенно взволнован, поскольку сегодня необычный день. Спустя многие годы удалось придти к счастливому концу. Получив все необходимые разрешения, сегодня мы знаем наверняка, что Польский Дом во Львове появится – символ польской культуры, истории, польской гордости. Это будет Польский Дом не только с участием МИД, но всех поляков во всем мире, дом, который будет реализовывать мечты поляков здесь, во Львове…»

О Польском Доме Галицийскому Курьеру сказала также Эмилия Хмелёва: «Это не так, что вдруг сегодня встретились люди и увидели объект. Все организационные дела продолжались уже давно. Список лиц, которые заслуживают благодарности, очень длинный. Я бы хотела поблагодарить всех людей доброй воли, которые хотели видеть в этом будущем Центре Польской Культуры и Европейского Диалога нечто новое, что будет приближать людей друг к другу».

Лонгин Комоловский также поделился с нами своими мыслями на тему ЦПКиЕД: «С одной стороны я получил удовлетворение и радость, что исполнились мечты моих предшественников. После периода долгих стараний и действий польских обществ тут во Львове, стало фактом, что мы заложили краеугольный камень, что строительство уже началось. С другой стороны, такое беспокойство – чтобы это строительство не продолжалось слишком долго, чтобы этих средств, которые выделило польское государство, хватило для поддержания темпов строительства. Было бы плохо, если бы это строительство затянулось… Объект, который появится, важен не только для польского общества. В этом историческом моменте и в этой ситуации, которая происходит вокруг нас в Европе, это будет центр европейского диалога, диалога с Украиной, которая желает войти в Евросоюз, а Польша ее в этом поддерживает».

В капсуле был помещен акт об основании, а также два номера Галицийского Курьера и украинской газеты Высокий Замок. После акта закладывания краеугольного камня, освящение совершил епископ Леон Малый. Центр Польской Культуры и Европейского Диалога – Польский Дом будет расположен на ул. Шевченко 3а. Правдоподобно Польский Дом начнет свою деятельность через 2-3 года.

Анна Гродиевская, Войцех Янковский

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ