Inline pictures
Polska 02:42
Україна 03:42

... Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy - Marek RzA�sa

rzasa.jpg

Na miA�dzynarodowym forum poA�wieconym regionalnej wspóA�pracy ”MiA�dzymorze: od projektu informacyjnego do rzeczywistoA�ci cywilizacyjnej„ w Czerniowcach za poA�rednictwem internet A�A�cza wystA�piA� poseA� Marek RzA�sa (PO).

"W ramach ukraiA�sko-polskiej wspóA�pracy spoA�ecznoA�A� ukraiA�ska otrzymaA�a dom w PrzemyA�lu, a polska spoA�ecznoA�A� na Ukrainie dom we Lwowie. To jest A�wiadectwem A?e mamy dobrA� wspóA�prace. Wszyscy wiemy o tym A?e obecnie mamy tarciach na tematy miA�dzy PolskA� a UkrainA� zwiA�zane z historia, ale w moim osobistym przekonaniu musimy patrzeA� w przyszA�oA�A�, nie zapominajA�c o tragicznych wydarzeniach historycznych. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski i nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy! JeA�li chcemy, aby Ukraina miaA�a europejskie perspektywy, naleA?y o tym pamiA�taA� zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. W zwiA�zku z tym waA?na jest wspóA�praca ekonomiczna, gospodarcza, a przede wszystkim — wspóA�praca miA�dzy mA�odzieA?A�. Moim zdaniem, musi byA� wspóA�praca miA�dzy PolskA� a UkrainA�. Apeluje, nie pozwolimy skrajnym i radykalnym poglA�dam w Europie i na Ukrainie nas podzieliA�”- powiedziaA� polski parlamentarzysta.

Przypomnimy na MiA�dzynarodowym Forum nieoA�wiecony problemom MiA�dzymorze (Intermarium) — miA�dzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiajA�ca 12 paA�stw Europy poA�oA?onych w pobliA?u mórz BaA�tyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skA�ad grupy wchodzA�: Austria, BuA�garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, A?otwa, Polska, Rumunia, SA�owacja, SA�owenia i WA�gry. Celem grupy Trójmorza jest gA�ównie wspóA�praca na pA�aszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Asrodkowej. Pierwsze forum "Wspólnoty Trzech Mórz" na szczeblu przywódców paA�stw odbyA�o siA� w 2016 roku w Dubrowniku (Chorwacja). Na zaproszenie Prezydenta Chorwacji Kolinda Grabar-KitaroviA� uczestniczyA� w Forumie odpowiedziaA�o 12 liderów i wysokich przedstawicieli z krajów w Europie Asrodkowej, które sA� czA�onkami Unii Europejskiej. Geograficznie kraje te tworzA� wspólnotA� "trzech mórz". Drugie spotkanie odbyA�o siA� w Polsce w 2017 roku, a trzecie odbA�dzie siA� w Rumunii w 2018 roku.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ