Inline pictures
Polska 02:41
Україна 03:41

MiA�dzymorze a�� od projektu informacyjnego do rzeczywistoA�ci cywilizacyjnej

23755227_1704853389566027_4532079957580743930_n.jpg

23-24 listopada 2017 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach odbyA�o siA� Pierwsze Forum MiA�dzynarodowe „MiA�dzymorze” – od projektu informacyjnego do rzeczywistoA�ci cywilizacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli politycy, deputowani, naukowcy i eksperci w stosunkach miA�dzynarodowych, dziennikarze i dziaA�acze spoA�eczni z krajów nadbaA�tyckich oraz Europy Asrodkowej. GA�ównym organizatorem byA� Instytut Demokratyzacji i Rozwoju(Czerniowce, Ukraina), przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Instytutu im. Romana Rybarskiego (Rzeczpospolita Polska) oraz Stowarzyszenia Konwergencji Europejskiej (Asociatia Convergente Europene, Bukareszt, Rumunia) i Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach im. Jurija Fedkowicza(Czerniowce, Ukraina). Instytut im. Romana Rybarskiego byA� reprezentowany przez dwóch doktorów, Mariusza Pateya oraz Jevgienija Bilonozhko.

Swoje prelekcje i poglA�dy podczas forum zostaA�y naA�wietlone miA�dzy innymi przez takich ekspertów i polityków jak:
Hryhorij Timisz – deputowany Ukrainy, dr Mariusz Patey – Instytut im. Romana Rybarskiego, Hintara Skajste – senator Litewski, Alicja ZeguA�a – zastA�pca konsula generalnego RP, dr Vlad Pletnev – analityk z MoA�dawii, dr Iancu Liviu – politolog z Rumunii, Osaczuk Sergij – austriacki konsul honorowy w Czerniowcach, Ionel Iwan – konsul Rumunii, Popescu Dorin – dyplomata z Rumunii, prof. dr hab. Fedunyak Sergij – ekspert z Ukrainy, dr Audrius Skaystis – ekspert z Litwy, dr hab. Alexander Sytin – politolog z Rosji, ktrórzy debatowali w trzech panelach
1. Polityczna i ekonomiczna treA�A� idei „MiA�dzymorza”
2. Humanistyczna struktura MiA�dzymorza oraz moA?liwoA�A� jej hormonizacja.
3. ZagroA?enia i przeszkody w realizowaniu projektu „MiA�dzymorza”
a��Wnioski z rozmów uczestników moA?na streA�ciA� do niestepujA�cy ch tez:

• Forum bA�dzie platformA� komunikacyjnA� dla polityków, naukowców i ekspertów z krajów "MiA�dzymorza" dla wspóA�pracy miA�dzy krajami regionu;
• Uczestnicy Forum dostrzegajA� potrzebA� powoA�ania komisji zA�oA?onej z ekspertów do prowadzenia badaA� oraz prac analitycznych w celu zidentyfikowania kluczowych czynników i zagroA?eA�, które utrudniajA� procesy integracyjne paA�stw "MiA�dzymorza", równieA? opracowanie metod dla realizacji tych celów ;
• Na spotkaniu zostaA�y byA�o omówiono dalszy rozwoju spoA�eczeA�stwa obywatelskiego w A�wietle procesów integracyjnych w regionie oraz moA?liwoA�ci nawiA�zania wspóA�pracy miA�dzy rzA�dami a organizacjami pozarzA�dowymi;
• Uczestnicy Forum podkreA�lili potrzebA� szczegóA�owego badania moA?liwej wspóA�pracy na róA?nych poziomach w krajach MiA�dzymorza, w celu powstrzymaA� Rosyjskiego militaryzmu poprzez wzmocnienie regionalnych elementów ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeA�stwa oraz wspóA�pracA� w kwestiach przeciw dziaA�aniu rosyjskiej propagandzie, która kA�óci kraj regionu;
• Na Czerniowieckim spotkaniu byA�o zainicjowano pogA�A�bianie procesów integracyjnych w regionie poprzez dialog i dyskusjA�, dziaA�ania na rzecz rozwoju kontaktów miA�dzyosobowych, nawiA�zanie kontaktów grup studentów i akademików dla lepszego przeciwdziaA�ania w walkA� z dezinformacjA�.

Organizatorzy tegorocznego spotkania postanowili zorganizowaA� Drugi Forum "MiA�dzymorze" — od projektu informacyjnego do rzeczywistoA�ci cywilizacyjnej" w Bukareszcie w 2018 roku, przed trzecim Forum gA�ów paA�stw "MiA�dzymorza".
Przypomnijmy, projekt „MiA�dzymorze» (Intermarium) lub «Inicjatywa Trójmorza ABC» — miA�dzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiajA�ca 12 paA�stw Europy poA�oA?onych w pobliA?u mórz BaA�tyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skA�ad grupy wchodzA�: Austria, BuA�garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, A?otwa, Polska, Rumunia, SA�owacja, SA�owenia i WA�gry. Celem grupy Trójmorza jest gA�ównie wspóA�praca na pA�aszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Asrodkowej. Pierwsze forum "Wspólnoty Trzech Mórz" na szczeblu przywódców paA�stw odbyA�o siA� w 2016 roku w Dubrowniku (Chorwacja). Na zaproszenie Prezydenta Chorwacji Kolinda Grabar-KitaroviA� uczestniczyA� w Forumie odpowiedziaA�o 12  liderów i wysokich przedstawicieli z krajów w Europie Asrodkowej, które sA� czA�onkami Unii Europejskiej. Geograficznie kraje te tworzA� wspólnotA� "trzech mórz". Drugie spotkanie odbyA�o siA� w Polsce w 2017 roku, a trzecie odbA�dzie siA� w Rumunii w 2018 roku.

 
Biuro prasowe organizacji pozarzA�dowej "Instytut Demokratyzacji i Rozwoju"

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ