Inline pictures
Polska 02:42
Україна 03:42

Kreml prowadzi politykA� informacyjnego terroru a�� Alexander Sytin

Opinie || Думки
28.11 00:42
1223456111.jpg

Na miA�dzynarodowym forum poA�wieconym regionalnej wspóA�pracy ”MiA�dzymorze: od projektu informacyjnego do rzeczywistoA�ci cywilizacyjnej„ w Czerniowcach za poA�rednictwem internet A�A�cza wystA�piA� rosyjski polityczny analityk Alexander Sytin, który przedstawiA� wA�asnA� analizA� rosyjski dziaA�aA� w stosunku do krajów regionu Morza BaA�tyckiego i Czarnego. „Wszelkie procesy integracyjne w Europie Asrodkowej i Wschodniej, w tym sojuszu politycznego albo gospodarczi w regionie BaA�tyku, morza Czarnego i Adryatyku, Kreml uznaje za sprzeczne z swoimi interesami. Dlatego naleA?y siA� spodziewaA�, A?e Rosja utrudni realizacjA� takich stowarzyszeA�.

W tym kontekA�cie rosyjska polityka bA�dzie miaA�a na celu destabilizacjA� zarówno Unii Europejskiej, jak i regionu tak zwanego MiA�dzymorza. MówiA�c o „czynniku” Kremla w Europie Asrodkowej i Wschodniej, rosyjski politolog zidentyfikowaA�a szereg poszczegóA�nych zagroA?eA� dla regionu. "ZacznA� od elementu militarnego (choA� w hierarchii zagroA?eA� naleA?y go umieA�ciA� gdzieA� na koA�cu). Teraz Rosja nie jest gotowa do otwartej agresij wojskowej przeciwko krajam kontynentu. CaA�e zagroA?enie militarne ze strony Rosji moA?e zostaA� zrealizowane wyA�A�cznie w formie hybrydowej. Kreml po prostu nie jest gotowy na takA� wojnA�. Wszystkie opowieA�ci o zbrojenie wojsk rosyjskich to propaganda i jest prowadzona w celu szantaA?u spoA�ecznoA�ci miA�dzynarodowej. Na tym wszystko siA� koA�czy. W rzeczywistoA�ci wystarcze uruchoimc mechanizmy odstraszajA�ce rosyjskA� agresjA� wojskowA� w Europie, którA� posiada NATO. Inne zagroA?enia sA� bardziej znaczA�ce. Przede wszystkim jest to element informacyjny.

DziaA�alnoA�A� informacyjna Rosji dziA� moA?e zostaA� uznana za terroryzm informacyjny. Jednak zjawisko to nie powinno byA� zredukowane tylko do dziaA�aA� niektórych nadawców lub kanaA�ów, takich jak Russia Today. Liderzy mogA� siA� zmieniaA�, agencje sA� zamkniA�te. Agresja informacji pozostaje staA�a. Trzecie zagroA?enie — terroryzm finansowy (choA� nie jest to caA�kiem poprawne okreA�lenie do opisania tego zjawiska). Chodzi o finansowanie i wspieranie ruchów separatystycznych po caA�ej Europie. W tym kontekA�cie warto wspomnieA� o wspieraniu przez Kreml separatystów z Donbasu i Osetii. Sytin zwróciA� uwagA� na manipulacje co do demokracij, których dopuszcza siA� rosyjski politolodzy

„Rosyjska elita rzA�dzA�ca oraz eksperci co im sA�uA?A�, bardzo dobrze wiedzA� czym sA� zachodni wartoA�ci, ale ta wiedza ma szczególny charakter. Krem postanowiA� uA?yA� demokratyczne zasady Zachodu do waA�ki z demokracja. W praktyce to oznacza zawaA�czanie demokracja oraz caA�ego systemu prawa miA�dzynarodowego. Rosja sprytnie korzysta z idei wolnoA�ci sA�owa, A?eby szrzycz Europu skrajnie radykalnA� prawice. Co skutkuje destabilizujA� spoA�eczno-politycznA� sytuacje w regionie. PoA�rednio to wpA�ywa na pogorszenie stosunków miA�dzy UkrainA� i jej zachodnimi sA�siadami " Rosyjski ekspert sformuA�owany przepis na przeciwdziaA�anie agresywnej polityki Kremla w regionie tak zwanego MiA�dzymorza: „paA�stwa regionu muszA� byA� powA�ciA�gliwie w swoich reakcjach oraz koordynowaA� swoi dziaA�ania na wszystkich szczeblach”

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ