Inline pictures
Polska 19:21
Україна 20:21

Platforma Art-maniac by Galerie Roi Doré czyli sztuka Polski

1233.jpg
Art-maniac by Galerie Roi Doré jest specjalistyczną platformą, mającą na celu sprzedaż i promocję polskiej sztuki. Platforma Art-Maniac została stworzona przez działającą w Paryżu polską Galerię Roi Doré. Działając od 2010 roku, Galeria zorganizowała po dzień dzisiejszy kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych, prezentując najciekawszych twórców emigracyjnych działających poza granicami kraju.
 
Korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia w zakresie promocji i sprzedaży sztuki polskiej oraz z szerokiej sieci kontaktów, Galeria Roi Doré stworzyła platformę Art-maniac, oferując swoim klientom duży wybór wyjątkowych dzieł sztuki polskiej, obiektów kolekcjonerskich, książek i reprodukcji oraz szeroki wachlarz unikatowych usług, których najwyższą jakość zapewnia profesjonalna, doświadczona ekipa. 
 
Aby dostarczyć Państwu oryginalne dzieła lub autoryzowane przez autora reprodukcje, współpracujemy z twórcami znanymi i mniej znanymi – jedynym kryterium doboru dzieł jest ich wysoka jakość artystyczna. 
Doświadczona, profesjonalna ekipa Art-maniac służy Państwu radą zarówno przy zakupie pojedynczych dzieł, jak i przy tworzeniu całych kolekcji. 
Na zlecenie dokonujemy ekspertyz dzieł i obiektów polskich oraz inwentaryzacji kolekcji. 
Skupujemy oraz pośredniczymy w sprzedaży sztuki polskiej oraz wszelkiego rodzaju obiektów i dokumentów dotyczących polskiej historii i kultury.  
Obecnie na platformie Art-maniac dostępne są dzieła m.in. : Alfreda Aberdama, Teodora Axentowicza, Michała Batorego, Jana Lebensteina, Ariki Madeyskiej, Artura Majki, Artura Skowrona, Janusza Skowrona, Joanny Wierusz-Kowalskiej 
 
Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki polskiej na naszą platformę:  
Wszystkich artystów chętnych do współpracy lub osoby posiadające na sprzedaż polskie dzieła sztuki lub obiekty kolekcjonerskie zapraszamy 
 
Art-maniac by Galerie Roi Doré w internecie: 
Facebook:  
Pinterest:  
Twitter:  
 
ART- MANIAC BY GALERIE ROI DORÉ 
6, rue Sainte Anastase -75003 Paris 
Tél : + 33 1 42 78 54 42 
artmaniac@roidore.com 
www.art-maniac.pro 
www.roidore.com 
 

Art-maniac by Galerie Roi Doré is an online platform specialized in selling and promoting Polish art. Art-maniac was created by the Roi Doré Gallery – Polish art gallery based in Paris. Since its opening in 2010, the Gallery has organized dozens of individual and collective exhibitions, presenting the most interesting Polish emigrant artists.

Using its great experience in promoting and selling Polish art and its vast network of contacts, the Roi Doré Gallery has created the Artmaniac platform, offering its customers a great selection of exceptional Polish artworks, collectibles, books, reproductions and a wide range of unique services, the highest quality of which is ensured by our professional and experienced team. 

To provide you original works or authorized reproductions, we work with both well-known and emerging artists – our only criteria of selection is the artistic quality of chosen objects. 

 

 

The professional and experienced Art-maniac team, advises you whether you wish to purchase a single work of art or to create an entire collection. 
On request, we carry out evaluation of Polish artworks and objects as well as collection’s inventories. 
We buy immediately or can act as an intermediary in selling Polish artworks as well as any object and document relating to Polish history and culture.  
Currently available on Art-maniac: Alfred Aberdam, Teodor Axentowicz, Michal Batory, Jan Lebenstein, Arika Madeyska, Artur Majka, Artur Skowron, Janusz Skowron, Joanna WieruszKowalska and many others… 
 
We invite all Polish art lovers to our platform 
 
If you are an artist and would like to work with us or if you own a Polish artwork or collectible and would like to sell it, please check  
 
Find us on social media: Art-maniac by Galerie Roi Doré 
Facebook:  
Instagram:  
Pinterest:  
Twitter:   
 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ