Inline pictures
Polska 02:43
Україна 03:43

Platforma Art-maniac by Galerie Roi DorA� czyli sztuka Polski

1233.jpg
Art-maniac by Galerie Roi Doré jest specjalistycznA� platformA�, majA�cA� na celu sprzedaA? i promocjA� polskiej sztuki. Platforma Art-Maniac zostaA�a stworzona przez dziaA�ajA�cA� w ParyA?u polskA� GaleriA� Roi Doré. DziaA�ajA�c od 2010 roku, Galeria zorganizowaA�a po dzieA� dzisiejszy kilkadziesiA�t wystaw zbiorowych i indywidualnych, prezentujA�c najciekawszych twórców emigracyjnych dziaA�ajA�cych poza granicami kraju.
 
KorzystajA�c ze swojego ogromnego doA�wiadczenia w zakresie promocji i sprzedaA?y sztuki polskiej oraz z szerokiej sieci kontaktów, Galeria Roi Doré stworzyA�a platformA� Art-maniac, oferujA�c swoim klientom duA?y wybór wyjA�tkowych dzieA� sztuki polskiej, obiektów kolekcjonerskich, ksiA�A?ek i reprodukcji oraz szeroki wachlarz unikatowych usA�ug, których najwyA?szA� jakoA�A� zapewnia profesjonalna, doA�wiadczona ekipa. 
 
a�? Aby dostarczyA� PaA�stwu oryginalne dzieA�a lub autoryzowane przez autora reprodukcje, wspóA�pracujemy z twórcami znanymi i mniej znanymi – jedynym kryterium doboru dzieA� jest ich wysoka jakoA�A� artystyczna. 
a�? DoA�wiadczona, profesjonalna ekipa Art-maniac sA�uA?y PaA�stwu radA� zarówno przy zakupie pojedynczych dzieA�, jak i przy tworzeniu caA�ych kolekcji. 
a�? Na zlecenie dokonujemy ekspertyz dzieA� i obiektów polskich oraz inwentaryzacji kolekcji. 
a�? Skupujemy oraz poA�redniczymy w sprzedaA?y sztuki polskiej oraz wszelkiego rodzaju obiektów i dokumentów dotyczA�cych polskiej historii i kultury.  
a�? Obecnie na platformie Art-maniac dostA�pne sA� dzieA�a m.in. : Alfreda Aberdama, Teodora Axentowicza, MichaA�a Batorego, Jana Lebensteina, Ariki Madeyskiej, Artura Majki, Artura Skowrona, Janusza Skowrona, Joanny Wierusz-Kowalskiej 
 
Zapraszamy wszystkich miA�oA�ników sztuki polskiej na naszA� platformA�:  
Wszystkich artystów chA�tnych do wspóA�pracy lub osoby posiadajA�ce na sprzedaA? polskie dzieA�a sztuki lub obiekty kolekcjonerskie zapraszamy 
 
Art-maniac by Galerie Roi Doré w internecie: 
Facebook:  
Pinterest:  
Twitter:  
 
ART- MANIAC BY GALERIE ROI DORÉ 
6, rue Sainte Anastase -75003 Paris 
Tél : + 33 1 42 78 54 42 
artmaniac@roidore.com 
www.art-maniac.pro 
www.roidore.com 
 

Art-maniac by Galerie Roi Doré is an online platform specialized in selling and promoting Polish art. Art-maniac was created by the Roi Doré Gallery – Polish art gallery based in Paris. Since its opening in 2010, the Gallery has organized dozens of individual and collective exhibitions, presenting the most interesting Polish emigrant artists.

Using its great experience in promoting and selling Polish art and its vast network of contacts, the Roi Doré Gallery has created the Artmaniac platform, offering its customers a great selection of exceptional Polish artworks, collectibles, books, reproductions and a wide range of unique services, the highest quality of which is ensured by our professional and experienced team. 

a�? To provide you original works or authorized reproductions, we work with both well-known and emerging artists – our only criteria of selection is the artistic quality of chosen objects. 

 

 

a�? The professional and experienced Art-maniac team, advises you whether you wish to purchase a single work of art or to create an entire collection. 
a�? On request, we carry out evaluation of Polish artworks and objects as well as collection’s inventories. 
a�? We buy immediately or can act as an intermediary in selling Polish artworks as well as any object and document relating to Polish history and culture.  
a�? Currently available on Art-maniac: Alfred Aberdam, Teodor Axentowicz, Michal Batory, Jan Lebenstein, Arika Madeyska, Artur Majka, Artur Skowron, Janusz Skowron, Joanna WieruszKowalska and many others… 
 
We invite all Polish art lovers to our platform 
 
If you are an artist and would like to work with us or if you own a Polish artwork or collectible and would like to sell it, please check  
 
Find us on social media: Art-maniac by Galerie Roi Doré 
Facebook:  
Instagram:  
Pinterest:  
Twitter:   
 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ