Inline pictures
Polska 02:43
Україна 03:43

Konferenecja o a�zMiA�dzymorzua�? i tragiczna smierA� ukraiA�skich politologA?w

newsp1.jpg

UkraiA�scy przyjaciele Polski próbowali przekuA� enigmatyczne politologiczne pojA�cie „MiA�dzymorze” z epoki dwudziestolecia miA�dzywojennego w nowoczesny fundament lepszych relacji Ukrainy i Polski.
5 wrzeA�nia w Warszawie obyA�a siA� polsko-ukraiA�ska konferencja „Strategia wspóA�pracy paA�stw MiA�dzymorza w warunkach wojny hybrydowej”. ByA�a kontynuacjA� spotkania, które odbyA�o siA� w maju br. w Kijowie pt. „PrzezwyciA�A?enie skutków totalitaryzmu jako metoda ksztaA�towania stabilnoA�ci w Regionie BaA�tycko-Czarnomorskim”. Organizatorem spotkania byA� Instytut Historii Aswiatowej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytut Demokratyzacji i Rozwoju, Instytut Wymiaru Geopolitycznego oraz portal PoloNews. Obydwa spotkania byA�y formalnie i nieformalnie wspierane prze ukraiA�skie Ministerstwo Polityki Informacyjnej. Debaty zostaA�y zorganizowane przy czynnym udziale ukraiA�skiej Polonii i portalu Jagiellonia.

 Niestety konferencja zostaA�a zauwaA?ona przez gA�ówne media ukraiA�skie i polskie tylko wskutek tragicznej A�mierci ukraiA�skich prelegentów w drodze powrotnej do Kijowa, pod Równem, w nocy z wtorku 5 wrzeA�nia na A�rodA� 6 wrzeA�nia, w zderzeniu samochodu, którym jechali, z ciA�A?arówkA�.
W zwiA�zku z tym chciaA�bym nie tylko przybliA?yA� ich sylwetki, ale przypomnieA� to, co powiedzieli:

Volodymer Karagiaura – ukraiA�ski dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Sofijskiego im. A�w. Klemensa z Ochrydy, ekspert ds. Europy PoA�udniowo-Wschodniej;

Oleksiy Kurinniy – prawnik, wykA�adowca na wydziale prawa miA�dzynarodowego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylewska”, ekspert MiA�dzynarodowego Centrum Praw CzA�owieka przy Akademii Kijowsko-Mohylewskiej, ekspert Centrum Reform Politycznych i Prawnych;

dr Olexander Maslak – wykA�adowca akademicki, pracownik Centrum OA�wiaty Humanitarnej UkraiA�skiej Akademii Nauk;

Aleksander Nikonorow – dziennikarz, historyk, absolwent Uniwersytetu A?ugaA�skiego im. Dalia, ekspert ds. separatystycznych ruchów na Ukrainie, analityk Team 4 Ukraine (Czechy), analityk Centrum Informacyjnego „MiA�dzymorze” (Ukraina). Stypendysta rzA�du RP;

Sergiej Popov – dziennikarz, szef Ukraine Crisis Media Center w Kramotorsku, byA�y wiceszef donieckiej administracji wojskowo-cywilnej.

Dr Maslak byA� gorA�cym zwolennikiem ukraiA�sko-polskiego sojuszu. Zawsze mówiA�, A?e warto rozmawiaA� o tym, jak zbudowaA� lepszA� przyszA�oA�A� naszych narodów, a nie roztrzA�saA� jedynie to, co byA�o kiedyA�. Maslak byA� jeden z niewielu ukraiA�skich prawicowców; sam siebie okreA�laA� jako konserwatystA� krytycznego w stosunku do caA�ej sceny politycznej.

„Ukraina i Polska stojA� przed wyzwaniami wspóA�czesnego A�wiata, muszA� sprostaA� wyzwaniom ekonomicznym, militarnym czy spoA�ecznym; nasze kraje muszA� odejA�A� od kultu „narodu-ofiary” – mówiA� Olexander Maslak.

Aleksander Nikonorow i Sergiej Popov pochodzili z regionu donieckiego. Obaj mieli wystA�pienia w drugim panelu konferencji „Konflikty miA�dzyetniczne jako staA�y element imperialnej polityki Rosji” oraz „Jak zapobiegaA� i pokonywaA� konflikty etniczno-historyczne w dobie internetu”. Nikonorow byA� osobA� o nieprzeciA�tnych zdolnoA�ciach analitycznych. PrzypomniaA� A?ródA�a separatyzmu w Doniecku i A?ugaA�sku, w tym przeprowadzone juA? w 1994 r. pierwsze referendum nawoA�ujA�ce do oderwania Donbasu od Ukrainy. Sergiej Popov w swoim wystA�pieniu przypomniaA� chronologiA� separatystycznego buntu. ByA� A�wiadkiem tego, jak Rosjanie opanowali miasto; musiaA� uciekaA� ze swojej maA�ej ojczyzny i jako jeden z pierwszych zobaczyA�, jak zabija „ruski mir”.

Volodymer Karagiaura i Oleksiy Kurinniy wystA�powali w trzecim panelu, „Integracja paA�stw MiA�dzymorza w warunkach hybrydowych zagroA?enia i wspóA�praca regionalna”. Zabrali gA�os na najwaA?niejszy temat: jak napeA�niA� polityczne hasA�o „MiA�dzymorze” konkretnA� treA�ciA� gospodarczA� i spoA�ecznA�. Oleksiy Kurinniy, jako prawnik, byA� autorem pomysA�u stworzenia na Ukrainie polskich jednostek terytorialnych, co jest moA?liwe w ramach obecnie prowadzonej decentralizacji i tworzenia zjednoczonych terytorialnych gromad. Utworzenie na Ukrainie gmin, gdzie Polacy mieliby preferencje, byA�oby ukA�onem w stronA� Polski.

Volodymer Karagiaura byA� jednym z koordynatorów spotkania. WystA�powaA� jako ostatni i mówiA� o tym, A?e tylko we wspólnej debacie, w rozmowach przy jednym stole moA?emy dojA�A� do porozumienia. ZwróciA� uwagA�, A?e zagroA?enia pA�ynA�ce z Rosji sA� teA? szansA� na lepszA� i szybszA� integracjA�.
KaA?dy z uczestników konferencji wygospodarowaA� czas, A?eby podzieliA� siA� swojA� wizjA� polsko-ukraiA�skich relacji. Próbowali przekuA� enigmatyczne politologiczne pojA�cie „MiA�dzymorze” z epoki 20-lecia miA�dzywojennego w nowoczesny fundament budowy lepszych relacji Ukrainy i Polski.

UkraiA�scy goA�cie mieli moA?liwoA�A� dyskusji z polskimi uczestnikami konferencji, miA�dzy innymi: dr. A?ukaszem JasinA�, dr. Mariuszem Pateyem, dr. hab. Andrzejem Szeptyckim, PawA�em Zalewskim i dr. Kazimierzem Wóycickim.

Po spotkaniu w kuluarach planowano kolejne konferencje w Kijowie i Warszawie. Najlepszym upamiA�tnieniem tragiczne zmarA�ych politologów i dziennikarzy z Ukrainy bA�dzie kontynuacja ich idei.

Eugeniusz BiA�onoA?ko

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ