Inline pictures
Polska 16:22
Україна 17:22

W Polsce znaleziono dawne pochówki ludzi uważanych za wampirów

w-polsce-znaleziono-dawne-poch-wki-ludzi-uwa-anych-za-wampir-w-6398_XL.jpg

Четыре человека были захоронены с серпами на шеях.

В районе деревни Дравско в Польше археологи обнаружили могилы четырех человек с серпами на шеях, у пятого скелета серп располагался в районе талии. По мнению исследователей, так в XVII веке могли хоронить людей, которых принимали за вампиров. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Antiquity.

Об этом журналисты PoloNews узнали с сайта zn.ua

Найденные останки принадлежали четырем женщинам и одному мужчине. По мнению исследователей, самая молодая женщина, возраст которой составлял 14-19 лет, могла утонуть. Серп вокруг талии был обнаружен у самой старой женщины (50-60 лет), в ее рту также нашли следы медной монеты, а на шее – камень средних размеров. 

Cztery osoby były pochowane z sirpami na szyjach.

W rejonie miejscowości Drawsko archeolodzy znaleźli mogiły czterech osób z sierpami na szyjach, piąty szkielet miał sierp w rejonie talii. Według naukowców, tak w XVII wieku mogli chować ludzi, których uważali za wampirów. Wyniki swoich badań autorzy opublikowali w czasopiśmie Antiquity.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu zn.ua

Znalezione szczątki należały do czterech kobiet i jednego mężczyzny. Według naukowców, najmłodsza kobieta, której było 14-19 lat, mogła utonąć. Sierp wokół talii znaleziono u najstarszej kobiety (50-60 lat), w ustach której znaleźli ślady miedzianej monety, a na szyje – kamień o średniej wielkości.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ