Inline pictures
Polska 06:52
Україна 07:52

W Kijowie otwarto polsko-ukraińską wystawę o wojnie

w-kijowie-otwarto-polsko-ukrai-sk-wystaw-o-wojnie-6250_XL.jpg

В Национальном художественном музее Украины представили польско-украинский проект "Воображение. Реальность".

Как видят войну художники мирной страны и страны, где идут боевые действия – именно на этом сопоставлении построен проект "Воображение. Реальность". Это кураторский тандем двух художников: Вальдемара Татарчука, директора галереи "Лабиринт" в Люблине, и Тараса Полатайко, директора Центра современного искусства в Черновцах. 

Об этом журналисты PoloNews узнали с сайта day.kiev.ua

"Воображение" — первый зал экспозиции. Там в основном собраны работы польских художников. В рисунках, коллажах и видео война предстает чем-то вроде декорации, экстремального досуга.

После светлого и шумного зала "Воображение" зритель попадает в "Тишину", можно сказать, ту точку, паузу в названии проекта. На стенах темного зала размещены видео и проекции о войне и страдании.

В зале "Реальность" собраны работы художников, которые знают, что такое война не понаслышке. Здесь представлены рисунки Любомира Тымкива, который сейчас служит на востоке Украины. Эти экспрессивные работы из серии "Миру мир" созданы на картоне от ящиков из-под патронов. Война — это не сами боевые действия. Скука, растерянность, безнадежность, "разруха в головах" отдельных людей выливаются в общий хаос, затем становятся личной болью жертв.

    W Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy przedstawili projekt polsko-ukraiński "Wyobraźnia. Rzeczywistość".

Jak widzą wojnę artyści pokojowego kraju i kraju, w którym toczą się walki – właśnie na tym zestawieniu jest zbudowany projekt "Wyobraźnia. Rzeczywistość ". To jest kuratorski tandem dwóch artystów: Waldemara Tatarczuka, dyrektora galerii "Labirynt" w Lublinie i Tarasa Połatajka, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Czerniowcach.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu day.kiev.ua

"Wyobraźnia" – to pierwsza sala wystawy. Są tu głównie zebrane dzieła polskich artystów. W rysunkach, kolażach i wideo wojna przedstawiona jest jako dekoracja, rozrywka ekstremalna.

Potem widz z jasnej i głośnej sali "Wyobraźnia" wchodzi do sali "Cisza", można powiedzieć, właśnie to jest ta kropka w tytule projektu. Na ścianach ciemnej sali zamieszczone są wideo i projekcje o wojnie i cierpieniu.

W sali "Rzeczywistość" zebrane są prace artystów, którzy wiedzą, co to jest wojna. Tu znajdują się zdjęcia Lubomira Tymkiwa, który obecnie znajduje się na Wschodzie Ukrainy. Te ekspresywne prace stworzone są na kartonach z nabojów. Wojna – to nie są walki zbrojne. Nuda, zmieszanie, beznadzieja, "spustoszenie w głowach" poszczególnych ludzi przekształcają się na ogólny chaos, a następnie stają się osobistym bólem ofiar.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ