Inline pictures
Polska 06:51
Україна 07:51

Młodzi naukowcy Ukrainy rozwijają relacje z Polską

m-odzi-naukowcy-ukrainy-rozwijaj-relacje-z-polsk-6195_XL.jpg

Польша поделится опытом в образовательной сфере.

Недавно председатель Совета молодых ученых, находящегося при Минобразования и науки Украины, и его секретарь находились в Варшаве в рамках проекта "Инновационный университет и лидерство". Данный проект позволяет осуществить сравнительный анализ образования и науки в нашей стране, а также внедрять лучший польский опыт в украинской системе высшего образования.

Об этом журналисты PoloNews узнали с сайта ukr24.eu

Участие в данном проекте предусматривало несколько тренингов, прошедших на базе Варшавского университета, и кроме того индивидуальные консультации с главными польскими учеными и специалистами в области образования и науки.

Украинские ученые встретились с идеологом и инициатором многих польских образовательных реформ, профессором, президентом Национального совета науки и высшего образования Польши Ежи Возницким. Во время встречи были обсуждены планы по организации сотрудничества украинских и польских экспертов по наработке изменений в образовательном и научном законодательстве Украины с целью его адаптации к принципам Европейского исследовательского пространства, в частности по поддержке молодых ученых.

Polska podzieli się doświadczeniem w sferze edukacji.

Ostatnio, przewodniczący Rady młodych naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, i jego sekretarz odwiedzili Warszawę w ramach projektu "Uniwersytet innowacyjny i przywództwo". Ten projekt pozwala zrealizować analizę porównawczą edukacji i nauki na Ukrainie, jak również wdrożyć najlepsze polskie doświadczenie w ukraińskim systemie szkolnictwa wyższego.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu ukr24.eu

Udział w tym projekcie przewidywał kilka szkoleń, które odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim, a także indywidualne konsultacje z polskimi naukowcami i ekspertami w dziedzinie edukacji i nauki.

Ukraińscy naukowcy spotkali się z ideologiem i inicjatorem wielu polskich reform edukacyjnych, profesorem, prezesem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski Jerzy Woźnickim. Podczas spotkania strony omówiły plany organizacji współpracy pomiędzy ukraińskimi i polskimi ekspertami ws. opracowania zmian edukacyjnym i naukowym prawodawstwie Ukrainy, mające na celu dostosowanie go do zasad europejskiej przestrzeni badawczej, w szczególności w celu wspierania młodych naukowców.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ