Inline pictures
Polska 06:51
Україна 07:51

МОСТ НАД ГРАНИЦАМИ

most-nad-granitsami-6125_XL.jpg

Встреча украинских и польских школьников в Высшей школе бизнеса (Домброва Гурнича)

 

Процесс налаживания контактов, как правило, активизируется после личной встречи сторон. Вот так и произошло в этом нашем случае. Инициатором встречи была польская сторона, которая профинансировала приезд и проживание 70 украинских школьников из разных регионов Украины (Николаев, Хмельницкий, Днепропетровск, Днепродзержинск, Александрия, Кировоград, Винница, Хмельницкий) в Домброву Гурничу, где на базе Высшей школы бизнеса и проходила встреча. 

Основная цель: знакомства с языками -польским и украинским. И конечно зарождение интереса к культуре стран соседей.

В первый день встречи, помимо официального знакомства с презентациями школ, систем обучения и прочих атрибутов официального знакомства был запланирован поход в клуб «Немо», где школьники произвольно поделись на команды, и участвовали в турнире. Два часа пролетели очень быстро, тем более что кроме игры, тот кто хотел общаться  имели возможность познакомиться.

Приятной неожиданностью была победа Украинской команды школьников.

Следующие три дня неимоверно насыщенные эмоциями, новыми знакомствами, интернациональным способом общения – английско – польско — украинско — русским сленгом  — понятным абсолютно каждому участнику, но полностью отсутсвующем во всех словарях мира. И даже если с первого раза было сложно объясниться, доброжелательные жесты и улыбка спасала всегда.

Музей в Катовицах, шахта в Забже, Замок в Бензин, сюрприз в виде порции пиццы в придорожном кафе, поездка в Краков  позволили раскрыть для участников, с украинской стороны, колорит и гостеприимство Польши.

Не менее значимыми были и совместные проекты реализованные в рамках встречи.

Первый проект это работа в группе редакторов, основная цель которого было сделать интервью с участниками по результатам встречи. Второй проект IT-шников, которые должны были за короткое время смонтировать материалы и выпустить фильм о нашей встрече. Еще одна группа работала в творческом режиме, они рисовали  и оформляли сцену для будущего концерта.

Бесспорно, самым зрелищным моментом должен был стать итоговый концерт. Не случайным был выбор основной идеи концерта – Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Довольно своеобразная трактовка первоисточника с современными танцами, песнями и диалогами на  польском!!!!  Творчество настолько сплотило участников концерта, что языковой барьер точно перестал существовать и МОСТ который надо было построить НАД ГРАНИЦАМИ, из названия проекта стал его воплощением.

После встречи школьников уже запланирован визит директоров школ Днепропетровского региона по обмену опытом в школы Кракова и Катовиц, но это уже совсем другой, не менее интересный проект.

Директор агентства образовательных программ StudentWay
Обучение в Польше
Коваленко Олег

Spotkanie ukrainskich uczniów z polskimi w Wyższej Szkole Biznesa (m. Dąbrowa Górnicza)

Proces nawiązania kontaktów, jak wiadomo, aktywizuje się po bespośrednim kontakcie dwóch stron. Właśnie, tak się stało i w naszym wypadku. Inicjatywa organizowania spotkania pochodziła ze strony Polski, która wzięła na siebie wszystkie pytania finansowe odnośnie 70-ciu ukraińskich uczniów z różnych części Ukrainy (Nikolaew, Chmelnytski, Dnipropetrowsk, Dniprodzerżyńsk, Aleksandria, Kirowograd, Winnica) w Dąbrowie Górniczej, na terytorii Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie wszystko się odbywało.

Podstawowa cel: zapoznanie się z językami – polskim i ukraińskim. I oczywiście zapoznanie z kulturą dwóch narodów.

W pierwszy dzień spotkania, oprócz oficjalnej prezentacji było zaplamowano pójść do klubu „Nemo”, gdzie uczniowie swobodnie podzielili się na dwie drużyny i uczęstniczyli w intelektualnych grupowych walkach. Dwie godziny przelecieli, jak jeden moment.

Przyjemną niespodzianką było zwycięstwo drużyny Ukraińskich uczniów.

Następne trzy dni były pełne emocji, nowych spotkań, gdzie dzieci nawiązywały kontakt w różnych językach: angielskim, polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Jeżeli na początku ktoś miał trudności z rozumieniem, to uśmiech naprzeciwko i język gestów zawsze pomagali uczniom.

Muzeum w Katowicach, kopalnia w Zabrze, Zamek w Benzynie, zwiedzanie Krakowa pozwolili otworzyć dla uczniów ze strony Ukraińskiej cały koloryt i gościnność Polski!

Nie mniejsze znaczenie mieli i inne projekty realizowane przez naszą wspólną inicjatywą.

Pierwszy projekt – praca w grupie redaktorów, głównym celem której było zrobienie interwju z uczęstnikami naszej grupy na podstawie rezultatów naszych spotkań. Drugi projekt IT, w którym uczniowie musieli zrobić za mały okres film o naszych spotkaniach. Jeszcze jedna grupa pracowała nad przyszłym koncertem.

Nie ma wątpliwości, że kluczowym momentem musiał być końcowy koncert. Nie wypadkowo był wybrany N. Gogol a same „„WIECZORY NA CHUTORZE W POBLIŻU DIKAŃKI”. Twórczość naszego zespołu na tyle nas wzmocniło, że nie mogliśmy przypomnieć o tym językowym barierze co był na początku. Most na Granicami był zbudowany!

Po spotkaniu uczniów już był zaplanowany wizyt dyrektorów szkół ukraińskich z dyrektorami polskich szkół w celu wymiany doświadczeń, ale to zupełnie inny ciekawy projekt.

Prezes agencji programów Edukacyjnych „StudentWay”  Studia w Polsce Kowalenko Oleg

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ