Inline pictures
Polska 20:19
Україна 21:19

Do rady nadzorczej „Kredobanku” weszło sześciu Polaków

кредопол.jpg

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Кредобанк» затвердили річний звіт банку разом з висновком аудитора, а обрали на новий термін спостережну раду банку. 

Зазначимо, що означений банк є найбільшим банком Західної України та  найбільшою польською інвестицією у банківську систему України й належить до групи  банків іноземних банківських груп за класифікацією НБУ. Його стратегічним інвестором є найбільший банк Польщі – PKO Bank Polski S.A., чия частка у структурі акціонерного капіталу «Кредобанку» складає 99,6%.
Відтак в результаті солідарного голосування збори акціонерів обрали новий склад спостережної ради ПАТ «Кредобанк». До складу ради увійшли 6 представників акціонера, банку PKO Bank Polski – Якуб Папєрскі, Ян Емерик Росьцішевскі, Макс Крачковскі, Марцін Мош, Марек Щесьняк та Маґдалєна Косьміцка.
А згідно з річним звітом, який підтверджений міжнародним аудитом, активи банку за 2016 рік збільшилися на 33% — до 11,004 млрд. грн., кредитний портфель (нетто) – на 33% до 6,374 млрд. грн. капітал – на 31% до 1 088 млн. грн. Обсяг коштів клієнтів, залучених банком, збільшився на 45% — до 8,173 млрд. грн. Чистий процентний дохід ПАТ «Кредобанк» за 2016 рік склав 878 млн. грн., а чистий комісійний дохід – 283 млн. грн. 
Ігор Галущак
Львів

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PJSC „Kredobank” zatwierdziło roczne sprawozdanie banku wraz z wnioskiem audytora i wybrało na kolejną kadencję radę nadzorczą banku. 

Należy zauważyć, że wspomniany bank jest największym bankiem na Ukrainie Zachodniej i największą polską inwestycją w systemie bankowym Ukrainy. Zgodnie z klasyfikacją NBU został zaliczony do grupy banków „zagraniczne grupy bankowe”. Jego inwestorem strategicznym jest największy bank w Polsce — PKO Bank Polski S.A., którego udział w kapitale zakładowym „Kredobanku” wynosi 99,6%. 
Tak więc, w wyniku solidarnego głosowania zgromadzenie akcjonariuszy wybrało nowy skład Rady Nadzorczej PJSC „Kredobank”. Zarząd składa się z sześciu przedstawicieli akcjonariusza, Banku PKO Bank Polski — Jakub Papierski, Jan Emeryk Rościszewski, Maks Kraczkowski, Marcin Mosz, Marek Szcześniak i Magdalena Kośmicka. 
Według sprawozdania rocznego, potwierdzonego przez audyt międzynarodowy, aktywa banku w 2016 roku wzrosły o 33% — do 11,004 mld UAH, portfel kredytowy (netto) — o 33% do 6,374 mld UAH, kapitał — o 31% do 1 088 mln UAH. Wartość środków klientów, pozyskanych przez bank, wzrosła o 45% — do 8,173 mld UAH. Dochód netto PJSC „Kredobank” z tytułu odsetek w 2016 roku wyniósł 878 mln UAH, podczas gdy wynik z tytułu prowizji — 283 mln UAH. 


Ihor Hałuszczak — Lwów

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ