Inline pictures
Polska 19:25
Україна 20:25

Россия, Беларусь, Украина – что с экономикой?

rossiya-belarus-ukraina-chto-s-ekonomikoj-6577_XL.jpg

Трудно говорить об экономике, когда гремят пушки – этот тезис был девизом выступления бывшего президента Ющенко во время круглого стола нынешней Warsaw East European Conference. Экономика Украины в течение последних трех лет сократилась на 20%. Украинский политик и одновременно экономист был, однако пессимистом. Он указал также на неплохие достижения украинской экономики, которая после распада СССР оказалась в очень трудной ситуации (тем более, что уже до этого коммунистическая экономика была катастрофой). 

Боролись с инфляцией, ввели собственную валюту, поддерживали элементарную бюджетную дисциплину. Совершили, однако, серьезные ошибки, из которых самой важнейшей, по мнению Ющенко, была ошибочная концепция приватизации. Приватизированное имущество попало в руки людей, которые его не заработали и не умели о нем позаботиться. Это утрудняло привлечение внешнего капитала, а без мировых финансовых инвестиций не может быть успешных экономических реформ, утверждал Ющенко. Кроме войны, которую ведет против Украины Путин, последнее время – это время интенсивных реформ. Следует обратить внимание на то, насколько ошибочными могут быть всяческие статистические данные касающиеся украинской экономики, если согласно одним данным целых 67% — это теневая зона. Подытоживая, Ющенко сказал, что худшие времена украинская экономика уже прошла.

Но в выступлении Леонида Злотникова, который говорил об экономике Беларуси, не было даже тени оптимизма. Он указал, как сильно Беларусь пользовалась поддержкой Москвы, прежде всего в заниженных ценах на энергоносители. Это время, однако, закончилось. У Москвы уже меньше денег, но также и напряжение Путин-Лукашенко имеет на это влияние. Модель белоруской экономики основанной на государственных и неэффективных инвестициях – полностью неэффективна. Регрессия видима и ускоряется.

Не многим более оптимистичным было описание российской экономики. О ней говорил Владислава Иноземцев. По его мнению, российская экономика деградировала до сырьевой экономики. После падения СССР в России не было никакой концепции, как выйти из ловушки государственно-распорядительной экономики. Настала глубокая деиндустриализация. Какое-то время это состояние поддерживала высокая цена на нефть, но это уже закончилось. Российская экономика падет, а что далее – неизвестно, сказал российский экономист.

Натуральным образом это вызвало вопрос, что будет дальше с режимом Путина, который является причиной отсутствия каких бы то ни было реформ. Россиянин и в этом случае не был оптимистом. Он считает, что перспектива падения диктатора – 2030 год. Одновременно он исключил эффективное российско-китайское сотрудничество. Китай следует собственным путем и транзит из Китая в Европу не пойдет через Россию (иначе говоря, шелковый путь пойдет южным путем, по морю, а не северным – наземным).

Казимир Вуйчицкий

Trudno mówić o ekonomii, gdy brzmią armaty – to zdanie  było mottem  wystąpienia b.prezydenta Juszczenki, podczas okrągłego stołu obecnej Warsaw East European Conference. Gospodarka Ukraina w ciągu ostatnich trzech lat zmalała o 20%. Ukraiński polityk i zarazem ekonomista nie był jednak pesymistą. Wskazał też na liczne osiągnięcia gospodarki ukraińskiej, która po rozpadzie ZSRR znalazła się w bardzo trudnej sytuacji (tym bardziej, że już przed tym gospodarka komunistyczna była katastrofą).

Zwalczano inflację, ustanowiono własną walutę, utrzymano elementarną dyscyplinę budżetową. Popełniono  jednak poważne błędy, z których najpoważniejszym wedle Juszczenki była błędna koncepcja prywatyzacji. Prywatyzowany majątek dostał się ręce ludzi, którzy go nie wypracowali i nie umieli o niego dbać. To utrudniło napływ zewnętrznego kapitału, a bez światowych instytucji finansowych nie ma skutecznych reform gospodarczych, stwierdził Juszczenko. Mimo wojny prowadzonej przez Putina przeciw Ukrainie ostatni czas to okres intensywnych reform. Należy zwrócić uwagę jak mylące mogą być wszelkie statystyki dotyczące ukraińskiej gospodarki, skoro wedle niektórych danych aż 67% to szara strefa. Juszczeno stwierdził w podsumowaniu, że gospodarka ukraińska najgorsze czasy ma już za sobą.

Nawet cienia optymizmu nie było natomiast w wystąpienia Leonida Zlotnikova, który mówił o gospodarce Białorusi.  Wskazał on jak bardzo Białoruś korzystała ze wsparcia Moskwy  przede wszystkim na zaniżone ceny energii. Ten czas się jednak skończył. Moskwa ma mniej pieniędzy ale także napięcie Putin-Łukaszenko ma na to wpływ. Model gospodarki białoruskiej opartej o państwowe i niewydajne inwestycje jest całkowicie niewydajny. Regres jest widoczny i przyspiesza.

Nie wiele bardziej optymistyczny był opis gospodarki rosyjskiej. Mówił o niej Vladislav Inozemtsev. Gospodarka rosyjska jego zdaniem zdegradowała się do gospodarki surowcowej. Po upadku ZSRS nie było w Rosji żadnej koncepcji jak wydobyć się z pułapki gospodarki państwowo-nakazowej. Nastąpiła głęboka dezinstrializacja. Przez pewien czas ratowały ten stan wysokie ceny ropy ale i to się skończyło. Gospodarka rosyjska runie a co dalej nie wiadomo, stwierdził rosyjski ekonomista.

W naturalny sposób spowodowało to pytanie co dalej z reżymem Putina, który jest przyczyną braku jakichkolwiek reform. Rosjanin i w tym wypadku nie był optymistą. Uważa, że perspektywa upadku dyktatora to rok 2030. Zarazem wykluczył on skuteczną współpracę rosyjsko-chińską. Chiny idą własną drogą i tranzyt z Chin do Europy nie pójdzie przez Rosję (inaczej mówiąc jedwabny szlak pójdzie południem drogą morską a nie północą drogą lądową).

Kazimierz Wóycicki

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ