Inline pictures
Polska 02:40
Україна 03:40

Zaniepokojenie, o ktA?rym siA� nie mA?wi

Blogi || Блоги
19.08 17:13
ArticleImage_127986.jpg

Wywiad ministra Witolda Waszczykowskiego rozszedA� siA� na Ukrainie gA�oA�nym echem i byA� szeroko komentowany. Niestety, polskiej i ukraiA�skiej publicznoA�ci umknA�A� jednak inny bardzo waA?ny temat, mianowicie to, A?e  konsultatywne przedstawicielstwo Unii Europejskie w Kijowie jest mocno zaniepokojone spowolnieniem reform w Prokuraturze Generalnej oraz w SA�uA?bie BezpieczeA�stwa Ukrainy (SBU). 

EUObserver” to znany i wpA�ywowy  portal internetowy o tematyce unijnej i wA�aA�nie na tym portalu zjawiA�a siA� informacja o tym, A?e SBU oraz ukraiA�ska prokuratura pod przewodnictwem Juria Lucenka  skoncentrowane sA� obecnie na tropieniu politycznych rywali oraz przedstawicieli poprzedniego reA?ymu. NastA�pnie zaA� przedstawiciele Komisji UE w Kijowie w specjalnym oA�wiadczeniu sprecyzowali, A?e wspóA�praca miA�dzy ukraiA�skim wywiadem a UE ma siA� caA�kiem dobrze, lecz ukraiA�skich „Jamesów Bondów” warto jednak reformowaA� — odpowiednio do opracowaA� przygotowanych przez przedstawicieli NATO i EU. GA�ównym postulatem reformy ukraiA�skiego SBU, o który zabiega Zachód, jest przeksztaA�cenie ukraiA�skich sA�uA?b w organ, który zajmowaA� siA� bA�dzie wywiadem, nie zaA� A�ledztwem czy ochronA� porzA�dku, wzglA�dnie A�ciganiem ekonomicznych czy politycznych przestA�pców. 

Zabójstwo puA�kownika Maksyma SzapowaA�a, który byA� kierownikiem jednego z departamentów GA�ównego ZarzA�du Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy unaoczniA�o, iA? bardziej potrzebna jest reforma ukraiA�skiego kontrwywiadu, niA?li policji. Podobne zdanie wyraziA� na A�amach Washington Post  Molly McKew, niegdyA� doradca (ds. zagranicznych i komunikacji strategicznej) rzA�dów i partii politycznych. 

Niestety, gA�ównym ukraiA�skim problemem jest potrzeba reformowania wszystkiego, i to na wczoraj.    

Obecnie przez ukraiA�skie media przytacza siA� fala newsów na temat SBU. Czasopismo „Nowoje Wremia” informuje na przkA�ad o tym, A?e ukraiA�scy pracownicy sA�uA?b zajmujA� siA� wymuszaniem okupów na przedsiA�biorcach. GA�ównym pretekstem dla „najA�A�” na biznesmenów ma byA� jakoby wspóA�praca z separatystami. Natomiast opozycyjny portal „Strana.UA”, który czA�sto oskarA?any jest o to, A?e pracuje na rzecz agresora , informuje iA? SBU szykuje jakoby operacjA� majA�cA� na celu uciszenie opozycyjnych politologów. 

Tymczasem szef SBU, Wasyl Hrycak, na ostatnim spotkaniu z prasA� oskarA?yA� rosyjskie sA�uA?by specjalne o planowanie ataków terrorystycznych na terenie Ukrainy. DodaA�, A?e celem zamachów mogA� teA? byA� znane osobistoA�ci ze A�wiata ukraiA�sikiej polityki. PoinformowaA� równieA?,  A?e w ostatnim miesiA�cu SBU wykryA�a trzy grupy dywersyjne, które zamierzaA�y dokonaA� tego rodzaju ataków, nie ujawniA� jednak  A?adnych szczegóA�ów.

 

Eugeniusz BiA�onoA?ko  

 

 

        

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ