Inline pictures
Polska 15:22
Україна 16:22

CZAS UCIEKA – PRZYSZŁOŚĆ CZEKA

Blogi || Блоги
07.01 22:30

 

Myślenie o przyszłości jest zjawiskiem powszechnym, pozytywnym i koniecznym. I nie chodzi tu o tworzenie wizji typu science fiction, ale

o uwzględnianie obecnych i przyszłych realiów. A więc tendencji, zjawisk

I możliwości. I dobrze, że są już tego dobre przykłady.Dwa z nich – przytoczę.

 

WIZJA KOMPATYBILNA

 

Taką wizję przyszłości – naszą i międzynarodową – znalazłem w WIELOLETNIM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2016 – 2020, opracowanym i zredagowanym przez Zespół Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program ma charakter obowiązującego dokumentu rządowego i obejmuje 13 bloków tematycznych.

A są nimi:

— wymiar globalny, czyli walka z ubóstwem i bezrobociem. W skrajnym ubóstwie żyje na świecie 1,2 miliarda ludzi, z czego 842 mln  — głoduje,

— cele i priorytety polskiej współpracy rozwojowej, to wspieranie trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego krajów rozwijających się, redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia, podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, procesów demokratyzacji i reform oraz promocja praw człowieka i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego,

— priorytety tematyczne w krajach priorytetowych, to dobre rządzenie, demokracja i prawa człowieka, kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska naturalnego,

— priorytety geograficzne i tematyczne dotyczą 10 krajów, tj. Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz Etiopii, Kenii, Mjanmy czyli Birmy, Palestyny, Senegalu i Tanzanii,

— pomoc humanitarna, to zdrowie, żywienie i schronienie, edukacja i opieka społeczna, sektor wody, sanitariatów i higieny oraz odbudowa po katastrofach,

— edukacja globalna, to działania na rzecz całego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,

— wolontariat polska pomoc,to zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych i bezpośrednio Polaków w działania na rzecz mieszkańców krajów rozwijających się,

 

— partnerzy dwustronnej współpracy rozwojowej, to finansowanie współpracy rozwojowej za pośrednictwem organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, podmiotów sektora prywatnego i polskich placówek zagranicznych w ramach systemu małych grantów,

— współpraca z UE, ONZ, OBWE, bankami rozwoju i OECD,

— współpraca z sektorem prywatnym, bo to on tworzy miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje, postęp technologiczny i dochody, więc bez niego uzyskanie zrównoważonego rozwoju byłoby niemożliwe,

— ewoluacja i monitoring, to analiza i ocena skuteczności realizacji celów określonych w tym programie,

— działania informacyjne i promocyjne, dotyczą upowszechnienia celów i zadań programu oraz ich realizacji w społeczeństwie za pośrednictwem mediów i sieci internetowych oraz innych środków, w tym kontaktów bezpośrednich, organizacji konkursów, wystaw i imprez masowych,

— zasady i formy współpracy rozwojowej. Te są przejrzyste, skuteczne i spójne

z uregulowaniami międzynarodowymi.

 

NAUKA W SŁUŻBIE PRAKTYKI

 

A tym drugim jest konferencja naukowa, organizowana 18 stycznia 2016r przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji na temat PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE – STRATEGIE, INNOWACJE I RELACJEBIZNESOWE. W programie ponad czterogodzinnej konferencji, w formie pięciu referatów i panelu – zostaną omówione:

— stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce,

— innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych,

— wielokanałowość w handlu – perspektywy przedsiębiorstw i konsumenta,

— marki własne w Polsce na tle ocen stanu i kierunków rozwoju oraz

— relacyjne uwarunkowania rozwoju marek własnych detalistów, a w trakcie

panelu

– konkurencyjność krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw handlowych.

Wnioski z konferencji mogą być korzystne dla działań praktycznych.

Konferencje organizowane przez ten Instytut odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem intelektualno – naukowym i merytorycznym, gdyż uczestnicą w nim znakomici naukowcy i analitycy z całego kraju, A to winduje je do a może i ponad poziom co najmniej harvardzki.Tym razem będą nimi

 

 

 

naukowcy i nauczyciele akademiccy z Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, w Katowicach i w Poznaniu oraz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także z Uniwersytetów w Białymstoku i w Rzeszowie. I, co oczywiste, zespół pracowników IBRKiK, z dyrektorem dr hab. Ryszardem MICHALSKIM na czele. Bardziej praktyczne aspekty działalności handlowej przedstawią zapewneprzedstawiciele Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz inni eksperci ds. handlu.

A ponieważ handel żywi i bogaci – praca w handlu się opłaci!

Mikołaj ONISZCZUK

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ