Inline pictures
Polska 22:03
Україна 23:03

CZAS UCIEKA a�� PRZYSZA?OAsA� CZEKA

Blogi || Блоги
08.01 00:30

 

MyA�lenie o przyszA�oA�ci jest zjawiskiem powszechnym, pozytywnym i koniecznym. I nie chodzi tu o tworzenie wizji typu science fiction, ale

o uwzglA�dnianie obecnych i przyszA�ych realiów. A wiA�c tendencji, zjawisk

I moA?liwoA�ci. I dobrze, A?e sA� juA? tego dobre przykA�ady.Dwa z nich – przytoczA�.

 

WIZJA KOMPATYBILNA

 

TakA� wizjA� przyszA�oA�ci – naszA� i miA�dzynarodowA� – znalazA�em w WIELOLETNIM PROGRAMIE WSPÓA?PRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2016 – 2020, opracowanym i zredagowanym przez ZespóA� Departamentu WspóA�pracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program ma charakter obowiA�zujA�cego dokumentu rzA�dowego i obejmuje 13 bloków tematycznych.

A sA� nimi:

— wymiar globalny, czyli walka z ubóstwem i bezrobociem. W skrajnym ubóstwie A?yje na A�wiecie 1,2 miliarda ludzi, z czego 842 mln  — gA�oduje,

— cele i priorytety polskiej wspóA�pracy rozwojowej, to wspieranie trwaA�ego rozwoju spoA�eczno – gospodarczego krajów rozwijajA�cych siA�, redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia, podnoszenia poziomu wyksztaA�cenia i kwalifikacji zawodowych, procesów demokratyzacji i reform oraz promocja praw czA�owieka i wsparcie spoA�eczeA�stwa obywatelskiego,

— priorytety tematyczne w krajach priorytetowych, to dobre rzA�dzenie, demokracja i prawa czA�owieka, kapitaA� ludzki, przedsiA�biorczoA�A� i sektor prywatny, zrównowaA?one rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz ochrona A�rodowiska naturalnego,

— priorytety geograficzne i tematyczne dotyczA� 10 krajów, tj. BiaA�orusi, Gruzji, MoA�dawii i Ukrainy oraz Etiopii, Kenii, Mjanmy czyli Birmy, Palestyny, Senegalu i Tanzanii,

— pomoc humanitarna, to zdrowie, A?ywienie i schronienie, edukacja i opieka spoA�eczna, sektor wody, sanitariatów i higieny oraz odbudowa po katastrofach,

— edukacja globalna, to dziaA�ania na rzecz caA�ego spoA�eczeA�stwa, a zwA�aszcza dzieci i mA�odzieA?y,

— wolontariat polska pomoc,to zaangaA?owanie polskich organizacji pozarzA�dowych i bezpoA�rednio Polaków w dziaA�ania na rzecz mieszkaA�ców krajów rozwijajA�cych siA�,

 

— partnerzy dwustronnej wspóA�pracy rozwojowej, to finansowanie wspóA�pracy rozwojowej za poA�rednictwem organów administracji publicznej, organizacji pozarzA�dowych, Fundacji SolidarnoA�ci MiA�dzynarodowej, podmiotów sektora prywatnego i polskich placówek zagranicznych w ramach systemu maA�ych grantów,

— wspóA�praca z UE, ONZ, OBWE, bankami rozwoju i OECD,

— wspóA�praca z sektorem prywatnym, bo to on tworzy miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje, postA�p technologiczny i dochody, wiA�c bez niego uzyskanie zrównowaA?onego rozwoju byA�oby niemoA?liwe,

— ewoluacja i monitoring, to analiza i ocena skutecznoA�ci realizacji celów okreA�lonych w tym programie,

— dziaA�ania informacyjne i promocyjne, dotyczA� upowszechnienia celów i zadaA� programu oraz ich realizacji w spoA�eczeA�stwie za poA�rednictwem mediów i sieci internetowych oraz innych A�rodków, w tym kontaktów bezpoA�rednich, organizacji konkursów, wystaw i imprez masowych,

— zasady i formy wspóA�pracy rozwojowej. Te sA� przejrzyste, skuteczne i spójne

z uregulowaniami miA�dzynarodowymi.

 

NAUKA W SA?UA�BIE PRAKTYKI

 

A tym drugim jest konferencja naukowa, organizowana 18 stycznia 2016r przez Instytut BadaA� Rynku, Konsumpcji i Koniunktur i PolskA� OrganizacjA� Handlu i Dystrybucji na temat PRZEDSIA?BIORSTWA HANDLOWE – STRATEGIE, INNOWACJE I RELACJEBIZNESOWE. W programie ponad czterogodzinnej konferencji, w formie piA�ciu referatów i panelu – zostanA� omówione:

— stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce,

— innowacje i konkurencyjnoA�A� przedsiA�biorstw handlowych,

— wielokanaA�owoA�A� w handlu – perspektywy przedsiA�biorstw i konsumenta,

— marki wA�asne w Polsce na tle ocen stanu i kierunków rozwoju oraz

— relacyjne uwarunkowania rozwoju marek wA�asnych detalistów, a w trakcie

panelu

– konkurencyjnoA�A� krajowych i zagranicznych przedsiA�biorstw handlowych.

Wnioski z konferencji mogA� byA� korzystne dla dziaA�aA� praktycznych.

Konferencje organizowane przez ten Instytut odznaczajA� siA� wyjA�tkowo wysokim poziomem intelektualno – naukowym i merytorycznym, gdyA? uczestnicA� w nim znakomici naukowcy i analitycy z caA�ego kraju, A to winduje je do a moA?e i ponad poziom co najmniej harvardzki.Tym razem bA�dA� nimi

 

 

 

naukowcy i nauczyciele akademiccy z Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, w Katowicach i w Poznaniu oraz ze SzkoA�y GA�ównej Handlowej w Warszawie, a takA?e z Uniwersytetów w BiaA�ymstoku i w Rzeszowie. I, co oczywiste, zespóA� pracowników IBRKiK, z dyrektorem dr hab. Ryszardem MICHALSKIM na czele. Bardziej praktyczne aspekty dziaA�alnoA�ci handlowej przedstawiA� zapewneprzedstawiciele Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz inni eksperci ds. handlu.

A poniewaA? handel A?ywi i bogaci – praca w handlu siA� opA�aci!

MikoA�aj ONISZCZUK

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ