Inline pictures
Polska 20:07
Україна 21:07

Dziejom Giedroycia poświęca się

Blogi || Блоги
23.05 17:22
dziejom-giedroycia-po-wi-ca-si-5482_XL.jpg

Спадщині Гедройця присвячується.

З нагоди  60-тої  річниці початку видавничої серії «Бібліотека «Культури» яка є однією з найважливіших зібрань в історії польської культури після II Світової війни 18 травня  у київському Національному університеті ім.. Т. Шевченка відкрилася вистава «Єжи Гедройць і його справа. Доробок Бібліотеки Культури».

Вистава присвячена певному періоду історії еміграційного видавництва «Instytut Literacki „Kultura», заснованого з ініціативи Єжи Гедройця у 1946 році в Римі і з 1947 року  переїжджаючого  до Парижу. Патроном вистави виступає Польський інститут у Києві. Вистава створена на замовлення Фундації Паризької Культури з офісом у Варшаві яка заснована Асоціацією «Instytut Literacki „Kultura» у 2013 році,  головними цілями якої є опіка над спадщиною«Instytutu Literackiego „Kultura», а також видання публікацій, організація вистав і конференцій. Куратором вистави є др. Малгожата Пташінска, проект графічний у тому числі каталог опрацював Марек Залейскі. Дотацію на створення вистави отримано від Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Бібліотека Культури стала безцензурним простором  для багатьох видатних авторів із-за залізної завіси, з Радянського Союзу, зокрема з України таких як Марек Глашко, Збігнєв Герберт, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Олександр Солженіцин, автори альманаху української прози і поезії 1917-1933 рр. “ Розстріляне Відродження", Складається вистава з 26 планшетів, кожен з яких хронологічно символізує періоди видавничої діяльності Гедройця і «Instytutu Literackiego „Kultura», цитує Редактора, де він розповідає про свою працю, політичні погляди, книжки видані Інститутом у 1946-2000 рр. На виставі представлені інші особистості різних періодів історії Центрально-Східної Європи, Польщі.  Підчас відкриття вистави виступили присутні на ній посол РП в Україні Хенрик Літвін, ректор Національного університету ім.. Т. Шевченка Леонід Губерський, директор Польського інституту у Києві Ева Фігель, куратор Малгожата Пташінска. Винятковим акцентом виступаючих було підкреслення ідейної ролі спадщини Літературного Інституту і особисто Гедройця в реалізації тзв. прометеїзму – політичного проекту Юзефа Пілсудського  у період ІІ РП ціллю якого було досягнення незалежності національними частинами Радянського Союзу у тому числі України. Велику увагу Малгожата Пташінска приділила створеному Асоціацією «Instytut Literacki „Kultura» порталу (www.kulturaparyska.com), користувачі якого знайдуть електронну версію усіх публікацій паризького Літературного Інституту років 1947-2000. Урочистість відкриття Вистави закінчила демонстрація документального фільму. Фільм-інтерв’ю з Гедройцем та Зофією Хертц, співзасновницею Літературного Інституту і його найближчою співробітницею дозволяє ближче ознайомитись із поглядями і цілями цих людей нейтралізуючи вплив спекуляційних, псевдо канонічних акцентів політиків з різних сторін. Виставу можна оглянути до 1 червня.

Борис Драгін

Dziejom Giedroycia  poświęca się.

W 60. rocznicę powstania serii wydawniczej Biblioteka „Kultury”, która stanowi jedną z najważniejszych kolekcji w dziejach kultury polskiej po II wojnie światowej 18 maja została otwarta w gmachu kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki wystawa „Jerzy Giedroyć i jego dzieło. Dorobek Biblioteki ‘Kultury’”. Wystawa poświęcona pewnemu okresowi dziejów polskiego emigracyjnego wydawnictwa „Instytut Literacki „Kultura” powstałego z inicjatywy Jerzego Giedroycia w 1946 w Rzymie i w 1947 r. przeniesionemu do Paryża. Patronat nad wystawą objął Instytut Polski w Kijowie. Wystawę stworzoną na zamówienie Fundacji Kultury Paryskiej z siedzibą w Warszawie, która została założona przez Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” w 2013 roku, i do jej podstawowych celów należy opieka nad dziedzictwem Instytutu Literackiego „Kultura”, a także wydawanie publikacji, organizowanie wystaw i konferencji.  Kuratorem Wystawy jest dr Małgorzata Ptasińska, projekt graficzny, w tym katalog, opracował Marek Zalejski. Dotację na stworzenie wystawy otrzymano z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Biblioteka „Kultury” stała bezcenzurową strefą  dla wielu wybitnych  autorów z-za żelaznej kurtyny w tym z byłego Związku Sowieckiego zwłaszcza Ukrainy takich jak Marek Hłaszko,  Zbigniew Herbert, Borys Pasternak, Anna Achmatowa, Aleksander Sołżenicyn, autorzy almanachu ukraińskiej prozy i poezji z lat 1917-1933 “Розстріляне Відродження",    "Wystawa zawiera 26 planszy, każda z których w sposób chronologiczno-problemowy symbolizuje okresy działalności wydawniczej Giedroycia i Instytutu Literackiego, zawiera cytaty z wypowiedzi Redaktora, dzięki czemu stał się on narratorem opowieści o swojej pracy, linii politycznej i książkach, wydawanych przez Instytut w latach 1946-2000. Na wystawie widzimy osoby pokazane w różnych okresach oraz najważniejsze momenty w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Obecni podczas otwarcia Wystawy głos zabrali: Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, rektor Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki Leonid Guberskyj, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Ewa Figel, kustosz Małgorzata Ptasińska. Wyjątkowym akcentem występujących było podkreślanie roli ideowego dziedzictwa Instytutu Literackiego i osobiście Giedroycia w realizacji tzw. prometeizmu — projektu politycznego Józefa  Piłsudskiego w okresie II RP mającym na celu doprowadzenie do niepodległości części narodowych Związku Sowieckiego w tym Ukrainy. Małgorzata Ptasińska wiele uwagi udzieliła portalowi uruchomionemu  przez Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” (www.kulturaparyska.com), użytkownicy którego znajdą  elektroniczną wersję wszystkich publikacji paryskiego Instytutu Literackiego z lat 1947–2000.   Uroczystość otwarcia Wystawy zakończyła się projekcją filmu dokumentalnego. Film-wywiad z Giedroyciem oraz Zofią Hertz, współzałożycielką Instytutu Literackiego i jego najbliższą współpracownicą pozwala bliżej poznać sylwetki i cele tych ludzi neutralizując  wpływ spekulatywnych, pseudokanonicznych  akcentów polityków z rożnych stron. Wystawę można oglądać do 1 czerwca.

Borys Dragin

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ